Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie

 

 

PZP 341/2/09

Jemielnica, 2009-05-25

 

 

WYKONAWCY: WSZYSCY

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/2/09. Nazwa zadania:  Budowa świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury  społeczno-kulturalnej we wsi Wierchlesie

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ZAKŁAD BUDOWLANY "BUDREM" BOGDAN KRYŚ

UL. BORONOWSKA 24B

42-286 KOSZĘCIN

 

Uzasadnienie wyboru:

Z pośród ofert nieodrzuconych oferta Zakładu Budowlanego "BUDREM" Bogdan Kryś uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny według kryterium: cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              DDTHERM DAMIAN DUK

Adres Wykonawcy:              47-171 ROZMIERKA UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 9

Cena oferty brutto:               458 556,84

Liczba pkt. w kryterium cena: 75,09

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD BUDOWLANY "BUDREM" BOGDAN KRYŚ

Adres Wykonawcy:              42-286 KOSZĘCIN, UL. BORONOWSKA 24B

Cena oferty brutto:               344 344,29

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ANDRZEJ KROK

Adres Wykonawcy:              47-175 KADŁUB, UL. WOLNOŚCI 25

Cena oferty brutto:               378 026,38

Liczba pkt. w kryterium cena: 91,09

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              K+D BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Adres Wykonawcy:              47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1

Cena oferty brutto:               300 972,02

Liczba pkt. w kryterium cena: OFERTA ODRZUCONA

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              K+D BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Adres Wykonawcy:              47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia Załącznika Nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełnienia oferty o pisemne zobowiązania podwykonawców do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W wyznaczonym terminie wymagane dokumenty nie wpłynęły do siedziby Zamawiającego.

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Wobec nieuzupełnienia oferty o powołane wyżej dokumenty w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 Wójt Gminy Jemielnica

 

        Joachim Jelito

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf

 

 

Wersja XML