Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.10/POKL9.1.2/2013

Nazwa zadania: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Jemielnica: Numer ogłoszenia: 415272 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na pełnieniu funkcji nauczyciela: prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy. Usługa realizowana jest ramach projektu pod nazwą Nauka to przyszłość., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

1.1.  Szczegółowy zakres czynności w ramach usługi nauczyciela obejmuje:

a)   Prowadzenie zajęć dodatkowych – pełniona rola w zajęciach Nauczyciel

- przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Dyrektora Szkoły (załącznik nr 6 do SWIZ), metodą projektową, zgodnie z zakresem ścieżki edukacyjnej zleconej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem wyników badań poszczególnych uczniów,

-   dostosowanie scenariuszy zajęć pod potrzeby i uzdolnienia poszczególnych uczniów,

-   publikacja materiałów z przeprowadzonych zajęć na stronie internetowej szkoły,

- wykonywanie sprawozdań projektowych z zakresu realizowanych zadań (w tym umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły), jeżeli zaistnieje taka konieczność,

-  przewiduje się, prowadzenie poszczególnych zajęć dodatkowych w wymiarze 60 h (w tym 30 h zajęć z uczniami w roku szkolnym 2013/2014 i 30 h zajęć z uczniami w roku szkolnym 2014/2015).

1.2.            Nauczyciel realizujący ww. zadania powinien (musi):

a)        znać harmonogramy zajęć szkolnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy,

b)        znać statut Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy,

c)        umieć współpracować  ze społecznością szkolną, w tym również z Koordynatorem Projektu,

d)       umieć koordynować (dostosować) zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne z zajęciami realizowanymi w ramach programu nauczania,

e)        być osobą znaną w środowisku szkolnym, budzącą zaufanie dzieci i rodziców uczniów.

 

1.3.  Wykonawca winien zapoznać się z planem działania na 2013 r. POKL priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 dla projektu zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.pokl.opole.pl/3163/143/plany_dzialania_2013.html

1.4.  Czynności w zadaniu wykonywane będą w wymiarze 60 h w całym projekcie (2 x 30h). Za czynności w zadaniu płatność będzie następowała za: 12 h w okresie od X-XII 2013, 18 h w okresie od I-VI 2014, 12 h w okresie od IX-XII 2014, 18 h w okresie od I-VI 2015. Wykonawca oświadcza, że na powyższe wyraża  zgodę  oraz oświadcza,  że  nie  będzie z  tego tytułu  zgłaszał  żadnych  pretensji i zrzeka  się wszelkich ewentualnych roszczeń w stosunku do  Zamawiającego.

1.5.  Zgodnie z zasadami finansowania PO KL w przypadku angażowania jako personel projektu osoby, która wykonuje zadania w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) należy pamiętać, że Zamawiający może zatrudnić taką osobę (wydatki są kwalifikowalne) tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obciążenie wynikające z realizacji zadań w kilku projektach nie wyklucza prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie (dotyczy to zarówno zaangażowania danej osoby w realizację projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO) oraz jeżeli łącznie zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie;

 

1.6.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych: 28 części, przy czym każdy wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej jak trzy części, w tym części IV.23a-e (zajęcia pozaszkolne).

 

 

Poniżej podział postępowania na części w zależności od rodzaju zajęć dodatkowych.  

 

część

zadanie

I. Wdrożenie i realizacja zadania 1:

I.01

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania - matematyka. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.02

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania - matematyka. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.03

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania - matematyka. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.04

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania – język polski. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.05

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania – język polski. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.06

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania – język polski. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.07

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania - historia. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.08

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania - biologia. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.09

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania – język angielski. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

I.10

Przedmiotowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki nauczania – język niemiecki. Wsparciem należy objąć 8 uczniów z najniższymi wynikami w nauce. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

II. Wdrożenie i realizacja zadania 2:

II.11

Doradztwo i opieka pedagogiczno - psychologiczna pedagog szkolny. Wsparciem należy objąć 230 (111 chłopców i 119 dziewcząt) uczniów. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

II.12

Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna psycholog szkolny. Wsparciem należy objąć 230 (111 chłopców i 119 dziewcząt) uczniów. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III. Wdrożenie i realizacja zadania 3:

III.13

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język niemiecki. Wsparciem należy objąć 16 uczniów (9 chłopców i 7 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.14

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język niemiecki. Wsparciem należy objąć 16 uczniów (9 chłopców i 7 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.15

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język angielski. Wsparciem należy objąć 16 uczniów (9 chłopców i 7 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.16

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – język angielski. Wsparciem należy objąć 16 uczniów (9 chłopców i 7 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.17

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – dziennikarstwo. Wsparciem należy objąć 15 uczniów (9 chłopców i 6 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.18

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – informatyka. Wsparciem należy objąć 15 uczniów (6 chłopców i 9 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.19

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – matematyka. Wsparciem należy objąć 15 uczniów (6 chłopców i 9 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.20

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – chemia. Wsparciem należy objąć 15 uczniów (9 chłopców i 6 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.21

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – fizyka z zajęciami modelarskimi. Wsparciem należy objąć 15 uczniów (6 chłopców i 9 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

III.22

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość. Wsparciem należy objąć 15 uczniów (6 chłopców i 9 dziewcząt). Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

IV. Wdrożenie i realizacja zadania 4:

IV.23a

Zajęcia pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - "Zajęcia edukacyjne: Warszawa". Rekrutacja 60 (30K/30M) uczniów. Prowadzenie zajęć w wymiarze 4h/n-la oraz opieka nad uczniami w ciągu 3 dni. Realizacja V 2014 i V 2015.

IV.23b

Zajęcia pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - "Zajęcia edukacyjne: Warszawa". Rekrutacja 60 (30K/30M) uczniów. Prowadzenie zajęć w wymiarze 4h/n-la oraz opieka nad uczniami w ciągu 3 dni. Realizacja V 2014 i V 2015.

IV.23c

Zajęcia pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - "Zajęcia edukacyjne: Warszawa". Rekrutacja 60 (30K/30M) uczniów. Prowadzenie zajęć w wymiarze 4h/n-la oraz opieka nad uczniami w ciągu 3 dni. Realizacja V 2014 i V 2015.

IV.23d

Zajęcia pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - "Zajęcia edukacyjne: Warszawa". Rekrutacja 60 (30K/30M) uczniów. Prowadzenie zajęć w wymiarze 4h/n-la oraz opieka nad uczniami w ciągu 3 dni. Realizacja V 2014 i V 2015.

IV.23e

Zajęcia pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - "Zajęcia edukacyjne: Warszawa". Rekrutacja 60 (30K/30M) uczniów. Prowadzenie zajęć w wymiarze 4h/n-la oraz opieka nad uczniami w ciągu 3 dni. Realizacja V 2014 i V 2015.

V. Wdrożeniem i realizacją zadania 5:

V.24

Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Wsparciem należy objąć 230 (111 chłopców i 119 dziewcząt) uczniów. Realizacja 30 h w roku szkolnym 2013/2014 i 30h w roku szkolnym 2014/2015.

     

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.52.10.00-2, 80.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 28.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia a w szczególności: osobą posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wyższe wraz z uprawnieniami pedagogicznymi, z co najmniej rocznym stażem pracy w szkolnictwie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego wraz z ofertą oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

 -Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

-Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

-Korzystanie z zasobów innych podmiotów: jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych od punktu VI.2.1 od punktu VI 2.2 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Jemielnica Strzelecka 67 47-133 Jemielnica Budynek nr 1, Pokój nr.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Jemielnica Strzelecka 67 47-133 Jemielnica Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

     Joachim Jelito

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 11-10-2013 r.

 

 

 


 

Wersja XML