Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      SP.271.05.2013

Nazwa zadania:    Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Numer ogłoszenia: 131145 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014 w dni zajęć szkolnych oraz dzierżawa autobusu gminnego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2013-2014. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej 4 autobusami (posiadającymi minimum 53 miejsca siedzące), którymi będzie przewoził uczniów. Łączna liczba uczniów dowożonych wynosi 226. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce w roku szkolnym 2013-2014 będzie dojeżdżać 76 uczniów, z tego: - z Łazisk - 34 - z Barutu - 16 - z Wierchlesia - 15 - z Małej Piotrówki - 11 - godzina rozpoczęcia zajęć - 7:45 - godziny odwozu - 12:30, 13:20, 14:20, 15:20 Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemilelnicy w roku szkolnym 2013-2014 będzie dojeżdżać 52 uczniów, z tego: - z Centawy - 15 - z Gąsiorowic - 34 - z Gajdowego - 3 - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - godziny odwozu - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30 Do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy w roku szkolnym 2013-2014 będzie dojeżdżać 98 uczniów, z tego: - z Centawy - 18 - z Gąsiorowic - 24 - z Wierchlesia - 7 - z Piotrówki - 13 - z Gajdowego - 4 - z Łazisk - 19 - z Barutu - 13 - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - godziny odwozu - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30 Przez większość dni tygodnia przejazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Jemielnicy i do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy są łączone. Trasy przejazdu autobusów: Łaziska-PSP Piotrówka, Barut-PSP Piotrówka, Wierchlesie-PSP Piotrówka, Mała Piotrówka-PSP Piotrówka, Centawa-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Gąsiorowice-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Wierchlesie- Gimnazjum Jemielnica, Piotrówka- Gimnazjum Jemielnica, Łaziska- Gimnazjum Jemielnica, Gajdowe-PSP, Barut-Gimnazjum Jemielnica

1.2. Przedmiotem dzierżawy jest autobus szkolny marki AUTOSAN TRAMP A0909L.04.S , numer nadwozia SUASW3RAP5S680618, nr silnika 83MO683551, rok produkcji 2005, ilość miejsc siedzących: 41+1+1 miejsce dla kotwiczenia wózka inwalidzkiego. Właścicielem autobusu jest Gmina Jemielnica. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawy w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie. Przejęcie autobusu w dzierżawę nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień(koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez cały okres realizowania zamówienia.

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na przewozie dzieci do szkół.

 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia zawierający minimum 4 autobusy o liczbie miejsc siedzących w każdym autobusie minimum 53, nie wliczając w tą ilość autobusu dzierżawionego zgodnie z rozdziałem III pkt 1.2 niniejszej SIWZ.

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz załączy do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 6. Korzystanie z zasobów innych podmiotów: jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych od punktu VI.2.1 od punktu VI 2.5 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica Budynek nr 2, Sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

     Joachim Jelito

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                 


Wersja XML