Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku zaplecza sportowego piłkarzy w Jemielnicy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa zadania : Rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku zaplecza sportowego piłkarzy w Jemielnicy.

Numer ogłoszenia: 152508 - 2013;

Data zamieszczenia: 17.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Numer sprawy:      IB.271.02.2013

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku zaplecza sportowego piłkarzy w Jemielnicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku zaplecza sportowego piłkarzy w Jemielnicy. Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. - W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9, 45.23.32.00-1, 45.26.11.00-5, 45.26.13.20-3, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.12.00-8, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.20.00-7, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100 groszy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku dokonywana będzie metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 7 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku dokonywana będzie metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 9 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku dokonywana będzie metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 8 i 9 do SIWZ)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku dokonywana będzie metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia w oparciu o złożona w niniejszym postępowaniu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wymagane jest przedłożenie informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej równej wartości złożonej oferty. o udzielenie zamówienia; Wymagane jest przedłożenie informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej równej wartości złożonej oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ustalony termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 może zostać zmieniony przez Strony za wspólnym porozumieniem. O konieczności dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 10 dni przez terminem oddania przedmiotu umowy.Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę, przy czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: a)działania siły wyższej, b)wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, budynek nr 1, pok. nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, budynek nr 1, pok. nr 4- Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Na realizację inwestycji Zamawiający ubiega się o dotacje: 1.ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013 (środki Unii Europejskiej) 2.ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej (środki budżetu państwa).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

      Joachim Jelito

  Wójt Gminy Jemielnica

_________________________________

                                                                                   Kierownik Zamawiającego


 

Wersja XML