Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!! INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy ? etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

e-mail  ug@jemielnica

 

IB.271.12.2012                                                                                                                                Jemielnica, 03-01-2013 r.

 

 

Wykonawcy - wszyscy

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.12.2012 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

 

Zamawiający – Gmina Jemielnica – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

1.     Zmianie ulega załącznik nr 8 do SIWZ  - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą UCZESTNICZYĆ w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. należy sporządzić z uwzględnieniem powyższego wzoru. Prawidłowy ww. załącznik zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.jemielnica.pl.

2.      Wprowadza się zmianę w pkt. VI. 1. ppkt. 1.2. polegającą na zastąpieniu tekstu:

 

„Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej równej wartości złożonej oferty. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.”

 

na

 

„Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 tożsamej charakterem z przedmiotem zamówienia roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej równej wartości złożonej oferty. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.”

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

 ____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFINFORMACJA o zmianie treści SIWZ.pdf.pdf

 

PDFZMIENIONY Załącznik nr 8 do SIWZ -Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

 

 

 

 

Wersja XML