Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!! Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

e-mail  ug@jemielnica

 

IB.271.12.2012                                                                                                                                Jemielnica, 03-01-2013 r.

 

Wykonawcy - wszyscy

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.12.2012 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść pytań:

 

1.         W SWIZ w rozdziale VI pkt. 1.5 żąda się od wykonawców dołączenia  „Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej równej wartości złożonej oferty”. Podczas gdy zgodne z załączonym wzorem umowy § 7. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń pkt. 5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może następować fakturami przejściowymi w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku , z którego dokonana zostanie płatność. Oraz pkt. 6. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający ustanowił wymóg na tak wysokim poziomie? Naszym zdaniem warunek jest nieproporcjonalny do wielkości przedmiotu zamówienia a w konsekwencji jest niezgodny z przepisem art. 22 ust. 4 ustawy Pzp oraz zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną a art. 7 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe Wykonawca w celu poprawnego wykonania zadania nie musi dysponować całą kwotą potrzebną do jego realizacji. W przypadku comiesięcznego wystawiania faktur i terminowej płatności na nie ze strony Zamawiającego, Wykonawcy do należytego wykonania umowy wystarczy posiadanie 30% wartości składanej oferty (wartość faktury końcowej).

W przypadku braku uzasadnienia dla powyższego wymogu prosimy o zmianę zapisu na zapis:

„Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 30%  wartości złożonej oferty”

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z dokumentacji technicznej nie wynika obiektywna możliwość podzielenia inwestycji na konkretne etapy, a zatem nie ma obiektywnej możliwości stwierdzenia w jaki sposób wykonawca będzie realizował inwestycję, w tym czy powstanie możliwość odbioru częściowego. Zamawiający zakłada prawdopodobieństwo rozliczenia inwestycji fakturą jednorazową.

Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

2.         Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ Wykaz osób zamieścił zapis: Do wykazu należy dołączyć:

1.  Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach innych podmiotów, którymi będzie dysponował na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takiego zaświadczenia.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający nie może żądać przedłożenia w ofercie kopii uprawnień budowlanych oraz dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009 nr 226 poz. 1817) W chwili obecnej jedynym środkiem służącym do wykazania posiadania uprawnień przez osoby mające wykonywać zamówienia jest oświadczenie wykonawcy.  

 

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od dołączania do Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą UCZESTNICZYĆ w wykonywaniu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8:

Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takiego zaświadczenia.

Zmiany te zostaną wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez publikację Informacji o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

3.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przepychów rurami stalowymi zamiennie do zaproponowanych w przedmiarach przewiertów rurami kamionkowymi? Przewierty rurami stalowymi stanowią jedną z metod przewidzianych w Projekcie Wykonawczym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przepychów rurami stalowymi zamiennie do zaproponowanych w przedmiarach przewiertów rurami kamionkowymi.

 

4.         Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu pod rzeką dla rurociągu tłocznego PE fi 90mm metodą przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rur ciśnieniowych warstwowych PE?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przewiertu pod rzeką dla rurociągu tłocznego PE fi 90mm metodą przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rur ciśnieniowych warstwowych PE.

 

5.         Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zbiornika pompowni z laminatu poliestrowo – szklanego na zbiornik z polimerobetonu? Wg naszego doświadczenia zbiorniki z polimerobetonu są stabilniejsze i są stosowane na zdecydowanej większości podobnych realizacji.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zbiornika pompowni z laminatu poliestrowo – szklanego na zbiornik z polimerobetonu.

 

6.    Czy Zamawiający dopuszcza zmianę studni WEHOLITE SPIRO d=1000 oraz d=800mm na studnie betonowe fi 1000mm łączone na uszczelki i zakończone zwężką (konusem)? Wg naszego doświadczenia studnie takie są szczelniejsze oraz cięższe co w przypadku wystepowania wód gruntowych ma duży wpływ na stabilność posadowienia takiej studni.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany studni WEHOLITE SPIRO d=1000 oraz d=800mm na studnie betonowe fi 1000mm łączone na uszczelki i zakończone zwężką.

 

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFWyjasnienia treści SIWZ nr 2.pdf.pdf

 

 

Wersja XML