Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!! Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy ? etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

IB.271.12.2012                                                                                                                                Jemielnica, 27-12-2012 r.

 

 

Wykonawcy - wszyscy

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.12.2012 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść pytań:

1.      Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis w Projekcie Wykonawczym „System studni, rur i połączeń musi być systemem jednolitym” (str.6)? Czy oznacza to jednego producenta zarówno studni, jak i rur? Czy też Zamawiający dopuści studzienki PEHD monolityczne DN800 i DN1000 z możliwością wypełnienia kinety betonem oraz bezpośredniego połączenia z rurą PP, czyli studzienki spełniające zapisy SIWZ, ale producenta nie będącego producentem rur?

Odpowiedź:   

System studni i rur  musi być systemem jednorodnym oznacza to, że rury wraz ze studniami są połączone w sposób kompatybilny i szczelny zapewniając prawidłową pracę układu poprzez odpowiednie wykonanie montażu. Wymaga to stosowania produktów o gładkich kominach wznoszących, które pozwalają na odpowiednie zagęszczenie obsypki i zabezpieczenie układu przed rozszczelnieniem nawet podczas uszkodzenia któregokolwiek z płaszczy. Studnie monolityczne wykonane w zaprojektowanej technologii zapobiegają wyrwaniu komina wznoszącego z kinety w skutek oddziaływania niskich temperatur (spinanie gruntu).

2.      Czy Zamawiający wymaga, aby studzienki kanalizacyjne DN800 i DN1000 były zgodne z normą „PE-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej”?

Odpowiedź:

Wystarczy że studnie kanalizacyjne będą zgodne z Aprobatą Techniczną.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFWyjaśnienia nr 1 - internet.pdf

 

 

Wersja XML