Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka

Jemielnica, 17.12.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.12.2012

Nazwa zadania:     Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vb: ulice Korfantego, Dzierżona, Stawowa, Smołki, Koziołka.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:                                Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego:                                  Strzelecka 67

Kod Miejscowość:                                         47-133 Jemielnica

Telefon:                                                            77 46 23 500

Faks:                                                                 77 46 23 510

Adres strony internetowej:                             www.bip.jemielnica.pl

Adres poczty elektronicznej:                         ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                                   7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 9). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vb (kanały grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownia sieciowa PS4) ulice:

-          Korfantego (pompownia PS4),

-          ul. Dzierżona,

-          ul. Stawowa,

-          ul. Smołki,

-          ul. Koziołka.

 

Długość sieci Ø 200PP                               3 434,6 m

Długość sieci ciśnieniowej Ø 90PP                 72,4 m

Długość przyłączy Ø 160PP                          573,7 m

Ilość przyłączy                                                 131 szt

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

- Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

- W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do doprowadzania ścieków

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 514298-2012. Data zamieszczenia 17-12-2012 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 groszy.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 08-01-2013 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 08-01-2013 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                       

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

      Joachim Jelito

 

  Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

                                                Kierownik Zamawiającego

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf.pdf

 

PDFSWIZ.pdf

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part01.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part02.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part03.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part04.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part05.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part06.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part07.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part08.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part09.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part10.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part11.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part12.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part13.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part14.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part15.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part16.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part17.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part18.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part19.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part20.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part21.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part22.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part23.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part24.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part25.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part26.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part27.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part28.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part29.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part30.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part31.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part32.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part33.rar

 

RARZał nr 1 - projekt przedmiary ST.part34.rar

 

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ -Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.pdf

 

PDFZzałącznik nr 10 do SIWZ - Harmonogram rzeczowy.pdf

 

PDFZzałącznik nr 11 do SIZW - Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf.pdf

 

 

Wersja XML