Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2 600 000 PLN.

Jemielnica, 2012-10-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SG 271.11.12. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 2.600.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 46 23 500

Faks:                                           77 46 23 510

adres strony internetowej            www.jemielnica.pl oraz www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej       

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek nr 2 pokój nr 4). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 2.600.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

66113000-0: usługi udzielania kredytu

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  w dniu 09.10.2012r.

 

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VII. Termin wykonania zamówienia:

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisaniu umowy do dnia 31.12.2012r., okres spłat w ratach 2015-2023.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące:

 

1.1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – na potwierdzenie spełnienia których Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 1 (załącznik nr 2 do SIWZ), oraz dołącza do oferty Decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) - lub dokumenty równoważne.

 

1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia - na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 2 (załącznik nr 2do SIWZ),

 

1.3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt.3 (załącznik nr 2do SIWZ),

 

1.4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej- na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 4 (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

4. Sprawdzenie spełnienia warunków jw. odbywać  się będzie poprzez badanie treści dokumentów załączonych w treści oferty oraz koniecznych czynności zmierzających do zbadania poprawności i wiarygodności złożonej oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust 3.

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 15.000 zł (słownie piętnaście tysięcy zł)    

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100%

 

#112

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

1.    Oferty należy składać do dnia: 2012-11-20 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

pokój nr 1 budynek nr 1

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-11-20, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

budynek nr 2 sala narad Urzędu Gminy

        

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

Joachim Jelito
Wójt Gminy

Kierownik ZamawiającegoPodmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 09-10-2012 r.

 

 

 

Wersja XML