Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!!!!! --- INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piotrówce na jednooddziałowe przedszkole

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

e-mail  ug@jemielnica

Jemielnica, 13.06.2012 r.

 IB.271.5.1.2012

  

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.5.2012.

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piotrówce na jednooddziałowe przedszkole".

 

Zamawiający – Gmina Jemielnica – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

  1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót

  

Kosztorys ofertowy należy sporządzić z uwzględnieniem powyższego przedmiaru robót.

Prawidłowy ww. załącznik zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.jemielnica.pl.

 

Zamawiający informuje, iż wprowadzona zmiana do załącznika nr 1 do SIWZ nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

 

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

DOCInformacja o zmianie treści SIWZ.doc

ZIPPrzedmiar - Załącznik nr 1 do SIWZ.zip 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 13-06-2012 r.
Wersja XML