Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienia treści SIWZ - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2012-2013.

Jemielnica, dnia 22.05.2012r.

SP.271.3.2012                                                                      

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu „Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy
 i placówek podległych w sezonie grzewczym 2012-2013”

 

WYKONAWCY – WSZYSCY

W związku z art. 38 ust. 1, 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które napłynęły do Zamawiającego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2012-2013.

 

PYTANIA:

 

1.   Czy  lokalizacja zbiorników/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami
o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?

Odpowiedź:

Lokalizacja zbiorników umożliwia dostawy paliwa autocysternami o wskazanych przez państwa wymiarach wg poniższego zestawienia:

 

Nazwa jednostki

 

Autocysterna
o wymiarach:

 

9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m

 

Autocysterna
o wymiarach:

 

14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m

 

W przypadku tankowania
 z autocysterny
o wymiarach :
14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m : odległość od drogi
do wlewu:

Urząd Gminy Jemielnica

 

Możliwość dostawy

Możliwość dostawy

20 m

Publiczne Gimnazjum
im. Johannesa Nuciusa
w Jemielnicy

Możliwość dostawy

Możliwość dostawy

40 m

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marka Prawego
w Jemielnicy

Możliwość dostawy

Możliwość dostawy

14 m

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Piotrówce

Możliwość dostawy

Możliwość dostawy

 Kotłownia nr 1 - 23 m

 Kotłownia nr 2 - 26 m

 

2.   Czy dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)?

Odpowiedź:

Zakłada się, że dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze.
Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że olej trzeba będzie dostarczyć w dzień ustawowo wolny od pracy.

 

 

3.   O jakich normach  techniczne PNB jest mowa w §4 ust.4 wzoru umowy oraz
w punkcie III ppkt. 2 siwz? Czy chodzi tu o normę PN-C-96024?

Odpowiedź:

Norma PN-C-96024:2011.

 

 

4.   Zapis § 6 wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz) nie przewiduje zmiany ceny paliw  w wyniku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w stosunku do złożonej oferty. Wnosimy o dodanie takiej możliwości zmiany ceny. Proponujemy wprowadzenie do treść umowy zapisu w brzmieniu:  „W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Dostawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy. Cena na dany dzień dostawy będzie liczona wg wzoru przedstawionego w pkt XII SIWZ. Zamawiający przewidział, że cena jednostkowa oferowana przez Wykonawcę na dzień 17.05.2012r.
w formularzu ofertowym jaki formularzu cenowym - będzie wartością stałą, odnoszącą się do średniej ceny hurtowej PKN Orlen i Grupy LOTOS w dniu 17.05.2012r. Z przedstawionego w SIWZ wzoru wyliczony będzie stały współczynnik (A/B), który każdorazowo będzie mnożony przez średnią cenę hurtową PKN Orlen i Grupy LOTOS publikowaną na ich oficjalnych stronach internetowych obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

 

5.    W zawiązku z przewidzianą w §9 wzoru  umowy karą za nieterminową realizacją dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.    W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §3 wzoru  umowy  oraz pkt.  XII ppkt. 2.1  i 2.3   siwz tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem lub mailem. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy. Zamówienia na poszczególne partie paliwa będą składane za pośrednictwem telefonu lub faksu. Aby uniknąć sporów co do terminu złożenia zamówienia – pracownik odpowiedzialny za złożone zamówienie z przeprowadzonych rozmów telefonicznych będzie wykonywał notatki służbowe  lub dodatkowo będzie wysyłał zamówienie faksem. Również pracownik przyjmujący zamówienie winien wykonać notatkę służbową
z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

 

6.   Od jakiej wartości danego zamówienia  będzie  liczona kara przewidziana  
w §9  wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź:

Rzeczą oczywistą jest, że  Zamawiający przewiduje naliczanie kar umownych
od wartości brutto danego zamówienia.

 

 

7.    Czy podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny dostawcy, zgodnie z §4 ust 3 wzoru umowy i punktem  III ppkt. 2 siwz  będą przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek)? Wnosimy o umieszczenie w umowie  stosownego zapisu regulującego tą kwestie.     Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej normie i na tą normę, w tym zakresie powołuje się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007r (Dz.U. z 2007 Nr 41 poz. 261) w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy. Obowiązujące normy dotyczące ręcznego pobierania próbek ciekłych produktów ropy naftowej są powszechnie znane dlatego informacja o obowiązującej normie PN-ISO nie została umieszczona w SIWZ jak i w projekcie umowy.

 

8.   Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC.            
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulującą tą kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1.    Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń
o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2.    Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych
do składania tych oświadczeń

3.   Zamawiający  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy. Do obowiązków dostawcy oleju opałowego należy odprowadzenie podatku akcyzowego za dostarczony olej opałowy a więc i zgromadzenie odpowiednich dokumentów pozwalających na stosowanie obniżonej stawki akcyzy. Dlatego też do każdej faktury za dostawę oleju opałowego winne być dołączone stosowne oświadczenia, które zamawiający każdorazowo będzie składać.

 PDFSP.271.3.2012-Pytania i odpowiedzi..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Pyka
Data wytworzenia: 22-05-2012 r.
Wersja XML