Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

tel. 77  46-23-500  fax  77  46-23-510

e-mail  ug@jemielnica

Jemielnica, 03.04.2012 r.

 IB.271.2.2.2012

 
WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.2.2012.

Nazwa zadania: „ Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy”

 

Zamawiający – Gmina Jemielnica – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Zmianie ulega treść SIWZ w załączniku nr 1 – dokumentacji technicznej branży elektrycznej, a mianowicie:

1. strona 7 pkt 1 OPIS TECHNICZNY ppkt 1.3. OGÓLNE DANE ENERGETYCZNE tiret czwarte „– oprawy oświetleniowe – 70W i 100W” otrzymuje brzmienie „-oprawy oświetleniowe – 70W”

2. strona 8 ppkt 1.5.3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE, zdanie drugie ”Oprawy montować na układzie ramion 2 do góry, w dół z źródłami światła 70W i 100W” otrzymuje brzmienie „Oprawy montować na układzie ramion 2 do góry, w dół z źródłami światła 70W”

 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić z uwzględnieniem powyższych zmian.

Z uwagi na zakres i charakter dokonanych zmian w przedmiotowej treści SIWZ nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym art. 38 ust 6 Ustawy PZP nie stosuje się.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFINFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

 

 

Wersja XML