Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu budynku stacji uzdatniania wody.

Jemielnica, 2012-03-21OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: IB.271.1.2012.


Nazwa zadania: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu budynku stacji uzdatniania wody.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego     Gmina Jemielnica
Adres zamawiającego     Strzelecka 67
Kod Miejscowość     47-133 Jemielnica
Telefon:     77 46 23 500
Faks:     77 46 23 510
adres strony internetowej     www.bip.jemielnica.pl
adres poczty elektronicznej     ug@jemielnica.pl
Godziny urzędowania:    7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.jemielnica.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu budynku stacji  uzdatniania wody  poprzez dostosowanie wydzielonego pomieszczenia  na pomieszczenie chlorowni. Budowa utwardzonej drogi  dojazdowej do pomieszczenia. Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.  

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 roboty budowlane
45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 roboty wykończeniowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej 3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek po wykazaniu, że w okresie ostatnich pięciu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert wykonał: co najmniej 3 roboty budowlane.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłużonego w ofercie stosownego wykazu robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWIZ.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ), mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
     Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca o które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWIZ.
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,
a. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia,
b. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.    Nazwa kryterium    Waga
1    CENA    100,00%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-04-05 do godz. 12.30, składania ofert
w siedzibie zamawiającego:
Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-04-05, o godz. 12.45 otwarcia ofert
w siedzibie zamawiającego:
Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Budynek nr 2, Sala konferencyjna
                     
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr 65309 Data zamieszczenia 2012-03-21.
Wójt Gminy Jemielnica
Joachim Jelito
____________________________________
Kierownik Zamawiającego 

Wersja XML