Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy

                                                                                                        Jemielnica, 2012-03-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.2.2012. Nazwa zadania: Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego          Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego           Strzelecka 67

Kod Miejscowość                   47-133 Jemielnica

Telefon:                                  77 46 23 500

Faks:                                      77 46 23 510

adres strony internetowej       www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej   ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:           7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.jemielnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, budynek nr 1 , pokój nr 9 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy  polegająca na przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego oraz usunięciu większości istniejących roślin i wykonaniu nasadzeń według jednolitej koncepcji.

Szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacją, projektem budowlanym, przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

77211400-6    Usługi wycinania drzew

77211600-8    Sadzenie drzew

45231400-9    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:   do dnia  15-07-2012r.  

XII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 88006-2012 Data zamieszczenia 2012-03-21.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

 

Nazwa kryterium

Waga

 

1

 

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-04-05 do godz. 12:00  w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-04-05, o godz. 12:15  w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                        

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                                                                                                                                                   Kierownik zamawiającego


 

 

Wersja XML