Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA !!!!!! ---INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy .....

SP.271.13.2011                                                                     Jemielnica, dnia 30.11.2011r.

                                                                                   WYKONAWCY – WSZYSCY

 

INFORMACJA O ZMIANIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SP.271.13.2011

Nazwa zadania: Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający – Gmina Jemielnica – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż z powodu błędu technicznego podczas publikacji – dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie następujących stron: 2,4,6,8,10,12,14.

Oferty należy sporządzić z uwzględnieniem zmodyfikowanej treści SIWZ.

Prawidłowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.jemielnica.pl

Na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP zamawiający informuje o zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zmieniającego termin składania ofert. Nowy termin to: 12.12.2011r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone w ten sposób, że:

„Oferta – Nazwa zadania”
nie otwierać przed dniem 2011.12.12, godz. 10:30 otwarcia ofert”

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje ponad to, że ulega zmianie pkt. IX 2 SIWZ „ Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert”.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące
dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.


 

PDFINFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

PDFSIWZ - zmodyfikowany.pdf

 

                                              
Wersja XML