Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Brak opisu obrazka
 

Jemielnica, 2011-11-24
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PRZETARG NIEOGRANICZONY

Numer sprawy: SP.271.13.2011

Nazwa zadania: Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 
Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica
Adres zamawiającego                Strzelecka 67
Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica
Telefon:                                       77 46 23 500
Faks:                                           77 46 23 510
adres strony internetowej            www.bip.jemielnica.pl
adres poczty elektronicznej        ug@jemielnica.pl
Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30
 
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek nr 2, pok. nr 5). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i organizacja trzydniowego wyjazdu

o charakterze edukacyjnym (wycieczki edukacyjnej) dla uczestników projektu pn.: Chcę być lepszy. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.2. Termin wycieczki, o której mowa w ust. 1:      23-25.01.2012 r.

1.3. Dni odbycia wycieczki: poniedziałek – wtorek – środa

1.4. Uczestnicy: 90 uczniów i 7 opiekunów.

1.5. Miejsce i godz. wyjazdu: Piotrówka godz. 500, miejsce i godz. powrotu: Piotrówka godz. 2000

1.6. W ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany 

    jest zorganizować wycieczkę obejmującą:
 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne
63511000-4 - Organizacja wycieczek

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia 23-25.01.2012 r.
 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      Aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 223, poz.2268 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U. Nr 5, poz. 28).

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wykonawca zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,

realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej 2 usługi w zakresie organizacji wycieczek, odpowiadające swoją

wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykażą, że zostały

wykonane należycie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -opis wymagań w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności.
 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)   jest niezgodną z ustawą.

2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
L.p.
Nazwa kryterium
Waga
kryterium
Szczegółowy opis, wzór
Uwagi, objaśnienia
1

Jednostkowa cena brutto

80%

PK1 = CN/CR x % wagi (pkt),
PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie jednostkowej,
CN – cena jednostkowa oferty najniższej,
CR – cena jednostkowa oferty rozpatrywanej,
% wagi – waga kryterium ocen,

ocenie podlega całkowity koszt wyjazdu uczestników, w tym między innymi koszty noclegu, wyżywienia, kadry, przejazdu, programu i inne atrakcje

 
2

Doświadczenie wykonawcy zamówienia

10%

PK2 = B/10 x % wagi (pkt)
PK2 – liczba punktów wynikająca z oceny doświadczenia wykonawcy zamówienia,
B – ocena doświadczenia wykonawcy zamówienia, na podstawie:

wykonanych w ostatnich 3 latach usług polegających na organizacji wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży:

o1 wyjazd edukacyjny – 2 punkty,

o2 wyjazdy edukacyjne – 4 punkty,

o3 wyjazdy edukacyjne – 6 punktów,

o4 wyjazdy edukacyjne – 8 punktów,

o5 wyjazdów edukacyjnych i więcej – 10 punktów,

o% wagi – waga kryterium ocen;

 

doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na podstawie wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie organizacji wyjazdów edukacyjnych dla grup liczących co najmniej 50 uczestników

3

Atrakcyjność programu pobytu

10 %

PK3 = C/10 x % wagi (pkt)
PK3 – liczba punktów wynikająca z oceny atrakcyjności programu pobytu.
C – ocena atrakcyjności programu pobytu, na podstawie:

liczby zaplanowanych obiektów turystycznych i imprez kulturalnych

owszystkie punkty programu wymienione w SIWZ – 2 punkty,

o2-3 punkty ponad wymienione w SIWZ – 4 punkty,

o4 i więcej punktów ponad wymienione w SIWZ – 6 punktów,

atrakcyjność programu pobytu na podstawie informacji zawartych w programie wycieczki dostarczonym przez wykonawcę, tj. liczby zwiedzanych obiektów, liczby organizacji zajęć edukacyjnych oraz liczby imprez kulturalno-oświatowych (np. teatr, kino, dyskoteki)

 
 
#112
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-12-06 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
sekretariat
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-12-06, o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego
Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

sala konferencyjna

                       
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie dopuszcza dynamicznego systemu zakupów.
 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania aukcji elektronicznej

 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 393866 - 2011. Data zamieszczenia 2011-11-24

  
 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

Kierownik zamawiającego

Wersja XML