Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont i przebudowa ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jemielnicy

Jemielnica, 14-10-2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.12.2011

Nazwa zadania: Remont i przebudowa ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jemielnicy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 46 23 500

Faks:                                           77 46 23 510

adres strony internetowej            www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej        ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, pok. nr 7 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Rozbiórka istniejących przęseł drewnianych ogrodzenia i roboty budowlane związane z likwidacją starych bram i furtek.

Wykonanie i montaż nowych przęseł, bram i furtek.

 

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45340000-2    Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45113000-2    Roboty na placu budowy

45111300-1    Roboty rozbiórkowe

45262500-6    Roboty murarskie i murowe

34928200-0    Ogrodzenia

45233260-9    Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  15-12-2011 r.

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 336776-2011. Data zamieszczenia 14-10-2011 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 

      2)         posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę  realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek po wykazaniu, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert wykonał: co najmniej trzy roboty budowlane (jedna umowa na wykonanie robót).

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

 

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz stosownego oświadczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

      4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

a)   Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia lub posiadania zdolność kredytowej w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

b)   Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

#112

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 31-10-2011r. do godz. 12.30 składania ofert w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

 

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 31-10-2011.r., o godz. 12:45 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA                  

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

 

Joachim Jelito          

Kierownik Zamawiającego

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

RARzał. nr 1 do SIWZ - Przedmiar SST Rysunki.rar

PDFzał. nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.pdf

PDFzał. nr 3 do SIWZ - UMOWA.pdf

PDFzał. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.pdf

PDFzał. nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.pdf

PDFzał. nr 6 do SIWZ - WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM.pdf

PDFzał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osob i podmiotow ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia.pdf

PDFzał. nr 8 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH.pdf

PDFzał. nr 9 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf


 

Wersja XML