Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2011/2012.

SP.271.11.2011

Jemielnica, 12.08.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nazwa zadania:
Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych
w sezonie grzewczym 2011/2012
.

 

Numer sprawy: SP.271.11.2011

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:         Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego:           Strzelecka 67

Kod Miejscowość:                  47-133 Jemielnica

Telefon:                                  77 46 23 500

Faks:                                      77 46 23 510

Adres strony internetowej:     www.bip.jemielnica.pl

Adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:           7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.jemielnica.pl

  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Jemielnica przy ulicy Strzeleckiej 67 w dni robocze w godzinach pracy urzędu. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024:2001 - w sezonie grzewczym 2011-2012 do następujących placówek:

 

·         Urząd Gminy

ul. Strzelecka 67

47 – 133 Jemielnica

           

·         Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa

ul. Szkolna nr 2

47 – 133 Jemielnica

 

·         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego

ul. Szkolna nr 2

47 – 133 Jemielnica

 

·         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Kościuszki 98 i 101

Piotrówka

47 – 133 Jemielnica

 

Wielkość zamówienia do 130 000 litrów.

Dostawa oleju następować będzie środkami transportu wykonawcy, zaopatrzonymi
w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. Jednostkowa ilość zamawianego oleju opałowego do poszczególnych jednostek oświatowych będzie wynosiła od 2 do 10 tys. litrów. Ilość zamawianego oleju opałowego będzie zależna od aktualnych potrzeb poszczególnych jednostek. Zamawiający będzie się starał próbować łączyć i zminimalizować ilości dostaw. Ponadto wykonawca winien wykazać, jaka ilość oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15
ºC odpowiada ilości faktycznie wydanego oleju. Dostarczone ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 150C.  Do odbioru oleju opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez kierowników poszczególnych placówek. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w pracowników będzie równoznaczne z pokwitowaniem przez zamawiającego. Dostawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego oleju
z dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb. Reklamacje po zerwaniu plomb nie będą uwzględniane. Reklamacje jakościowe przy dostawie rozpatrywane będą przy komisyjnym pobraniu próbek z cysterny przed rozładowaniem z udziałem zamawiającego i dostawcy. Sporny produkt badany będzie przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstw od norm technicznych PNB. Warunkiem rozliczenia ilości oleju deklarowanego przez dostawcę może być protokół sporządzony u zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy. Fakt nie sporządzenia protokołu jest równoznaczny z przyjęciem przez zamawiającego ilości oleju deklarowanego na fakturze dostawcy.

 

Informacja dotycząca pojemników na olej opałowy w poszczególnych placówkach:

 

Nazwa jednostki

 

Ilość i pojemność pojemników

Łączna pojemność pojemników

Urząd Gminy Jemielnica

 

4 x 720 litrów

2 880 litrów

Publiczne Gimnazjum
im. Johannesa Nuciusa
w Jemielnicy

3 x 2 000 litrów

6 000 litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marka Prawego w Jemielnicy

6 x 1 500 litrów

9 000 litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Piotrówce

1 x 7 000 litrów

1 x 3 000 litrów

10 000 litrów

 

Ze względu na sposób rozładunku paliwa do pojemników na olej - autocysterny winny być wyposażone w pompy.

 

Wspólny Słownik Zamówień:
09135100-5
olej opałowy

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Sezon grzewczy 2011-2012.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jest niezgodną z ustawą.

2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 22.08.2011r.  - do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, pokój nr 4 - sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.08.2011r.  - do godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, sala konferencyjna

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia:
242252-2011. Data zamieszczenia  12.08.2011.

 
  Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 


 

Wersja XML