Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2011-2012 w dni zajęć szkolnych.

SP.271.9.2011

Jemielnica, 2011-06-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania:
Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2011-2012 w dni zajęć szkolnych.

Numer sprawy: SP.271.9.2011

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica
Adres zamawiającego: Strzelecka 67
Kod Miejscowość: 47-133 Jemielnica
Telefon: 77 46 23 500
Faks: 77 46 23 510
Adres strony internetowej: www.bip.jemielnica.pl
Adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.jemielnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Jemielnica przy ulicy Strzeleckiej 67 w dni robocze w godzinach pracy urzędu. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2011-2012. Dowóz do szkół i odwóz powinien być realizowany co najmniej 4 autobusami posiadającymi minimum 53 miejsca siedzące.
Łączna liczba uczniów dowożonych wynosi 249.
Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce w roku szkolnym 2011-2012 będzie dojeżdżać 74 uczniów, z tego:
a) z Łazisk - 34
b) z Barutu - 18
c) z Wierchlesia - 14
d) z Małej Piotrówki - 8

- godzina rozpoczęcia zajęć - 7:45
- godziny odwozu - 12:30, 13:20, 14:20, 15:20
Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemilelnicy w roku szkolnym 2011-2012 będzie dojeżdżać 77 uczniów, z tego:
a) z Centawy - 27
b) z Gąsiorowic - 44
c) z Gajdowego - 6

- godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
- godziny odwozu - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30
Do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy w roku szkolnym 2011-2012 będzie dojeżdżać 98 uczniów, z tego:
a) z Centawy -13
b) z Gąsiorowic - 22
c) z Wierchlesia - 7
d) z Piotrówki - 18
e) z Gajdowego - 1
f) z Łazisk - 21
g) z Barutu - 16

- godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
- godziny odwozu - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30

Przez większość dni tygodnia przejazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Jemielnicy i do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy są łączone.
Trasy przejazdu autobusów:
Łaziska-PSP Piotrówka, Barut-PSP Piotrówka, Wierchlesie-PSP Piotrówka, Mała Piotrówka-PSP Piotrówka, Centawa-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Gąsiorowice-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Wierchlesie- Gimnazjum Jemielnica, Piotrówka- Gimnazjum Jemielnica, Łaziska- Gimnazjum Jemielnica, Gajdowe-PSP, Barut-Gimnazjum Jemielnica.

Wspólny Słownik Zamówień:
60113100-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Rok szkolny 2011-2012 w dni zajęć szkolnych.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011- 07- 08 - do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Budynek nr 1, pokój nr 4 - sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011- 07- 08 - o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Budynek nr 2, sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 177412 - 2011. Data zamieszczenia 29.06.2011.

 

                                                                                                                                                                Joachim Jelito -Wójt Gminy

                                                                                                                                                               _________________________

                                                                                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

  

Wersja XML