Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! - Wyjaśnienie treści SIW --- WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W JEMIELNICY

 WÓJT GMINY JEMIELNICA

  47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

 tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510

  e-mail ug@jemielnica.pl

 Jemielnica, 29.06.2011 r.

 IB.271.8.1.2011

 

WYKONAWCY - WSZYSCY

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.8.2011.

 

Nazwa zadania: „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W JEMIELNICY”.

 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 Treść pytania nr 1:

 Inwestor w STWiOR (plik:03 Specyfikacja nr 2D-boiska_25_02_09.pdf) str 31 umieścił parametry dotyczące nawierzchni poliuretanowej, taki zapis jest niedopuszczalny i uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasada uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o zamówieniach Publicznych. Proszę o dopasowanie zapisów w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Opis nawierzchni w wariantach jest przyjęty jako minimalny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby którykolwiek z oferentów zaproponował nawierzchnię syntetyczna o wyższych niż wymagane w SIWZ parametry.

 Proszę mieć na uwadze, że jakiekolwiek zamiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:

 a) rozdziału 2, punkt 2.1.Budowy boiska do piłki nożnej i punkt 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego, a także:

 b) rozdziału 6, punkt 1 Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej i punkt 2 Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa(Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

 Należy również podkreślić, iż zgodnie z rekomendacją CBA w roku 2011 przyjęto, że jedynym dozwolonym kryterium oceny jest kryterium ceny.

 Odpowiedź nr 1:

 Zamawiający wyjaśnia, że w STWiOR podano przykładowe parametry nawierzchni poliuretanowej i należy je traktować jako wytyczne orientacyjne.

  

Treść pytania nr 2:

 W przedmiarze dot. zagospodarowania poz. terenu Inwestor opisuje wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienie jej granulatem EPDM, taki zapis jest niedopuszczalny, ponieważ wypełnienie trawy syntetycznej powinno być zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium tak jak to jest ujęte w typowej SIWZ. Proszę o dopasowanie SIWZ i dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującą nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na rok 2011.

 Odpowiedź nr 2:

 Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący zasypania trawy syntetycznej granulatem EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej. Przyjęte rozwiązanie nie jest sprzeczne z wytycznymi Ministerstwa Sportu ponieważ nie została zmieniona wzorcowa SIWZ, a w projekcie architektoniczno-budowlanym boisk sportowych ORLIK 2012 zamieszczonym na stronie internetowej przez Ministerstwo jest zapis „Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego , praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną”.

 Zapis postawiony w dokumentacji nie pozostaje w sprzeczności z założeniami programu budowy ORLIK 2012, gdyż w założeniach do programu brak jest określonego rodzaju granulatu.

 Zapis „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)” nakłada jedynie wymóg, że wypełnienia trawy winno być zgodne z badaniami specjalistycznymi laboratorium no. Labosport. Do decyzji Zamawiającego pozostawiono wybór granulatu , wyłącznie z zastrzeżeniem jak wyżej. W związku z powyższym zapis dotyczący zasypania trawy syntetycznej granulatem EPDM nie spowoduje utraty dofinansowania inwestycji przez Zamawiającego.

 Zgodnie z posiadaną wiedzą Zamawiającego jest wielu wykonawców mogących zrealizować zadanie przy użyciu granulatu EPDM.

 Tak postawiony wymóg (koszt badań) Wykonawcy winni uwzględnić w cenie ofertowej, a więc nie wystąpią tu znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż złożone oferty będą w tym zakresie porównywalne.

  

Treść pytania nr 3:

 W przedmiarze i dokumentacji projektowej widnieje zapis, że nawierzchnia ma być wykonana w trzech kolorach, które mają być uzgodnione na etapie realizacji. Proszę przyjąć do informacji, że kolor nawierzchni ma znaczący wpływ na cenę systemu. W związku z powyższym proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej.

 Odpowiedź nr 3 :

 Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapis dotyczący wyboru kolorów nawierzchni na etapie realizacji, jednocześnie informuje, że kolory nawierzchni poliuretanowej będą wybrane z podstawowej palety barw i takie należy przyjąć do wyceny.

  

Treść pytania nr 4:

 Konieczność anulowania wymogów dotyczących nawierzchni syntetycznej niezgodnych z programem „Moje boisko-ORLIK 2012” zawartych w dokumentacji przedmiotowego zamówienia, tzn.: 

 Odpowiedź nr 4:

 Zamawiający wyjaśnia, że pierwsza część pytania jest wyjaśniona powyżej w odpowiedzi nr 2, zaś w drugie części pytania Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący gęstości trawy - ilość włókien (min. 97000/m2), rezygnuje się z zapisu dotyczącego ilości pęczków.

  

Treść pytania nr 5:

 Jednoznacznego ustalenia koloru nawierzchni poliuretanowej. Przedmiar określa, że będzie musiała mieć ona 3 kolory(do uzgodnienia na etapie realizacji). Jednak wybranie w późniejszym czasie kolorów niestandardowych może doprowadzić do niedoszacowania oferty.

 Informuję, iż odstąpienie od warunków określonych we wzorcowej dokumentacji ORLIK 2012 jest równoznaczne z odstąpieniem od programu i utrata dofinansowania na zadanie.

 Odpowiedź na 5:

 Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na to pytanie jest zawarta w powyższej odpowiedzi nr 3.

  

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

  Joachim Jelito

 ____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFWYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1.pdf

 

 

Wersja XML