Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 5.000.000 PLN

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

IB.271.5.2011.RW. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Telefon:                                       77 463 23 67

adres strony internetowej            www.jemielnica.pl / www.bip.jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek nr 2 pokój nr 4 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu GminyInformacje pomocne przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Jemielnica można uzyskać na stronie internetowej:

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: . Data zamieszczenia 10-05-2011

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisaniu umowy 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankoweinny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Nazwa kryterium
1
100%

1.    w siedzibie zamawiającego

ul. Strzelecka 67

Jemielnica

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

ul. Strzelecka 67

Jemielnica

        

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

PDFSIWZ.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

 

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie art 24 PZP.doc

 

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie art 22 PZP.doc

 

 

Wersja XML