Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienia treści SIWZ - przetarg na kredyt

Wyjaśnienia treści SIWZ - przetarg na kredyt

 

IB.271.5.2011.RW                                                                           Jemielnica, 18-05-2011 r.
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
 

Wykonawcy - wszyscy

 
 

            W związku z art. 38 ust. 1, 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Jemielnica informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczekwpłynęły zapytania do SWIZ następującej treści:

 
 

Zapytanie Nr 1 z dnia 16.05.2011 r. (data wpływu 16.05.2011 r.)

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.      Czy Zamawiający jest skłonny podać wysokość wskaźnika bezrobocia występującego w Gminie (np. wg stanu na koniec I kwartału br i/lub na koniec 2010 r.)?

 

2.      Opisu przedmiotu zamówienia nawiązuje do rodzaju kredytu z grupy obrotowych lub inwestycyjnych. Zamawiający określa, iż wnioskowany kredyt ma być kredytem w rachunku kredytowym, co zgodnie z powszechnie stosowaną nomenklaturą oznacza kredyt w rachunku bieżącym, którego specyfika funkcjonowania oraz regulacji następuje w charakterze płynnych bieżących płatności (a nie transzowym, ratalnym, jak w przypadku kredytów obrotowych czy inwestycyjnych). W związku z tym:

2.1.czy Zamawiający jest skłonny sprecyzować dokładniej jaki ma być rodzaj wnioskowanego kredytu?

2.2.czy może Zamawiający używając określenia „kredyt w rachunku kredytowym” miał na myśli rachunek służący do administrowania wnioskowanej ekspozycji (tj. rachunek, przeznaczony do obsługi kredytu, np. na który następowałaby spłata rat, odsetek, itp.)?

 

3.      Czy Zamawiający jest skłonny podać bazę, którą należy zastosować na potrzeby procedury naliczania odsetek?

Czy w tej kwestii Zamawiający miał na uwadze bazę 360 dni lub 365 dni?

 

4.      Czy Zamawiający jest skłonny sprecyzować na który dzień miesiąca przypada spłata odsetek?

 

5.      Czy Zamawiający jest skłonny sprecyzować, w którym dniu miesiąca powinna następować aktualizacja stopy procentowej?

 

6.      Kwota kredytu w wysokości 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) nie jest podzielna na 120 równe raty kapitałowe, w związku z tym Bank zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie wysokości poszczególnych rat.

 

7.      Czy Zamawiający jest skłonny sprecyzować co rozumie poprzez określenie {C}{C}{C}"prowizja naliczana będzie proporcjonalnie do wykorzystanej części kredytu” (cz. III pkt 2. ppkt c))?

 
Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie posiada informacji jaki wskaźnik bezrobocia występuje w Gminie Jemielnica, takie wskaźniki wyliczane są jedynie dla powiatów.

 

Ad. 2

Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: kredyt obrotowy.

 

Ad. 3

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w cz. XII pkt 3 SIWZ.

 
Ad.4

Spłata odsetek przypada na ostatni dzień każdego miesiąca, w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin ten zostanie zachowany, o ile spłata ta nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

Ad.5

Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu naliczenia odsetek zgodnie z określonym trybem naliczania.

 
Ad.6

Raty kredytu przedstawiać się będą następująco: 119 rat po 41.666,00 zł ostatnia rata 41.746 zł.

 
Ad.7

Prowizja naliczona będzie proporcjonalnie do wykorzystanej części kredytu. Płatność prowizji nastąpi jednorazowo w dniu 30.12.2011 r.

 

Zapytanie Nr 2 z dnia 16.05.2011 (data wpływu 16.05.2011 r.)

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następującego dowodu:

1.      opinii RIO dotyczące: wykonania budżetu za ostatni rok obrachunkowy tj. 2010 rok.

 
Ad.1

Gmina Jemielnica na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze opinii RIO na temat wykonania budżetu za 2011 rok. W momencie kiedy Gmina otrzyma taką opinię zostanie ona udostępniona w Informacjach pomocnych przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Jemielnica.

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

PDFWyjaśnienia treści SIWZ - przetarg na kredyt.pdf

 

 

 
Wersja XML