Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! - Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Jemielnicy w ciągu ul. Słonecznikowej i ul. Nowa Kolonia- etap I

Jemielnica, 08.04.2011 r.

 

IB.271.6.1.2011

 

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.6.2011.

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Jemielnicy w ciągu ul. Słonecznikowej i ul. Nowa Kolonia- etap I”.

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść pytania nr 1:     W projekcie budowlano-wykonawczym Zamawiający zakłada rozbiórkę nawierzchni asfaltowej w ilości 80m2 wraz z wywozem na wytwórnię (pkt. 1.1.1.4). Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace.

Odpowiedź:     Zamawiający wyjaśnia, że rozbiórka nawietrzni asfaltowej jest ujęta w II etapie realizacji, którego niniejsze zamówienie nie obejmuje. W I etapie przedmiotu zamówienia nie przewiduje się rozbiórek nawierzchni asfaltowej.

 

Treść pytania nr 2:     W projekcie budowlano wykonawczym Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni w ul. Słonecznikowej z kruszywa łamanego w ul. Nowa Kolonia wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kruszywa łamanego (pkt. 1.1.2.3). Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace.  

Odpowiedź:     Zamawiający wyjaśnia, że I etap przedmiotu zamówienia dotyczy tylko ul. Słonecznikowej. W projekcie przewiduje się odbudowę zniszczonej nawierzchni tylko w miejscu wykopów, wobec tego należy przedmiar robót uzupełnić o pozycję:

 

                          - dla sieci wodociągowej 11a, 11b, 11c, 11d

 

     11a

KNR 2-31 0204-01-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm

 

 

 

 

 

 

73,0*0,90

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

65,70

 

11b

KNR 2-31 0204-02-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 6,0 cm

 

 

 

 

 

 

73,0*0,90

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

65,70

 

11c

KNR 2-31 0204-05-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm

 

 

 

 

 

 

73,0*0,90

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

65,70

 

11d

KNR 2-31 0204-06-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 3,0 cm

 

 

 

 

 

 

73,0*0,90

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

65,70

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

65,70

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          - dla sieci kanalizacji sanitarnej 34a, 34b, 34c, 34d

 

34a

KNR 2-31 0204-01-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm

 

 

 

 

 

 

78,0*1,0

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

78,00

 

34b

KNR 2-31 0204-02-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 6,0 cm

 

 

 

 

 

 

78,0*1,0

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

78,00

 

34c

KNR 2-31 0204-05-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm

 

 

 

 

 

 

78,0*1,0

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

78,00

 

34d

KNR 2-31 0204-06-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 3,0 cm

 

 

 

 

 

 

78,0*1,0

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

m2

-------------

 

 

 

 

 

Przeniesienie +

m2

78,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

78,00

 

 

Treść pytania nr 3:     W projekcie budowlano-wykonawczym Zamawiający przewiduje zabezpieczenie kabla energetycznego rurą Arot. Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace.

Odpowiedź:     Zamawiający wyjaśnia, że w I etapie przedmiotu zamówienia nie przewiduje się zabezpieczenia kabla rurą typu Arot.

 

Treść pytania nr 4:     W projekcie budowlano-wykonawczym Zamawiający przewiduje wbudowanie włazów kanalizacyjnych- na części żeliwnej pokrywy napis „Jemielnica” ( pkt. 1.2.2.2). Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace.

Odpowiedź:     Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót w poz. 39 ujęto włazy żeliwne f 600 typu przejazdowego. Parametry włazów żeliwnych są opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 299/ST w punkcie SST-04 punkt 1.3.

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź powoduje modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i może wpłynąć znacząco na czas potrzebny do przygotowania ofert przez Wykonawców, dlatego też Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18.04.2011r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:15. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf

 

 

 

Wersja XML