Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Jemielnicy w ciągu ul. Słonecznikowej i ul. Nowa Kolonia- etap I

Jemielnica, 08.04.2011 r.

IB.271.6.2.2011

 

 

WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.6.2011.

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Jemielnicy w ciągu ul. Słonecznikowej i ul. Nowa Kolonia- etap I".

 

Zamawiający – Gmina Jemielnica – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót

 

 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić z uwzględnieniem powyższych przedmiarów robót.

Prawidłowy ww. załącznik zamieszony jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.bip.jemielnica.pl.

 

Na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP zamawiający informuje o zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zmieniającego termin składania ofert. Nowy termin to: 18-04-2011 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.13:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje ponad to, że zmianie ulega również pkt. IX. 2. SIWZ "Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.05.2011r.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

 

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFInformacja o zmianie treści SIWZ 1.pdf

 

PDFPrzedmiar-nowy.pdf

 

 

Wersja XML