Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UWAGA - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz  wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”.

 

IB. 271.3.2011

Wykonawcy – wszyscy

 

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz  wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”.

W związku z oczywistą omyłką polegającą na sporządzeniu wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) z uwzględnieniem błędnej nazwy zadania „Budowa wiaty – miejsca postojowego w ciągu trasy rowerowej w Gąsiorowicach ul. Szkolna dz. 312 w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się zmianę poprzez dołączenie do niej formularza ofertowego uwzględniającego prawidłową nazwę zadania „Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz  wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”.

W związku z charakterem technicznym i porządkowym przedmiotowej zmiany treści SIWZ nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym art. 38 ust 6 Ustawy PZP nie stosuje się.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

 

 

 

Joachim Jelito

 

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy nowy.pdf 

Wersja XML