Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja pawilonu sportowego w Piotrówce

Jemielnica, 28.02.2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      IB.271.4.2011

Nazwa zadania:     Modernizacja pawilonu sportowego w Piotrówce

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 46 23 500

Faks:                                           77 46 23 510

adres strony internetowej            www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej        ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, pokój nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

-        skuciu popękanego i nierównego tynku,

-        zamurowaniu istniejących otworów w ścianach,

-        wznoszeniu ścian i obustronnym pokryciu tynkiem cementowo-wapiennym,

-        malowaniu,

-        osadzeniu nadproży i wykuciu otworów drzwiowych i okiennych,

-        dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej o podwyższonym oporze cieplnym,

-        wykonaniu instalacji oświetleniowej i obwodów gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych oraz innych urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach istniejących i przebudowywanych z tablicą rozdzielcza,

-        wykonaniu instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45212000-6     Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,

45113000-2    Roboty na placu budowy,

45111300-1    Roboty rozbiórkowe,

45262500-6    Roboty murarskie i murowe,

45410000-4    Tynkowanie,

45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie,

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315700-5    Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od daty podpisania umowy

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 30796-2011. Data zamieszczenia 28.02.2011 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek po wykazaniu, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert wykonał: co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach jednego zamówienia (jedna umowa na wykonanie robót).

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ), mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz stosownego oświadczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

 

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

  1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia lub posiadania zdolność kredytowej w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
  1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż oferowana cena za wykonanie przedmiotowego zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

2.   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3.   Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4.   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

 

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Waga

1

CENA

100,00%

 

 XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 15.03.2011 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 15.03.2011 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

XIII. Termin związania ofertą


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2. SIWZ.pdf

RAR3. Projekt Przedmiar SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part1.rar

RAR3. Projekt Przedmiar SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part2.rar

RAR3. Projekt Przedmiar SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part3.rar

PDF4. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDF5. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDF6. Oświadczewnie o spelniniau warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDF7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDF8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiajacym - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDF9. Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Zalacznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDF10. Oświadczenie że osoby, posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDF11. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

Wersja XML