Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wiaty - miejsca postojowego w ciągu trasy rowerowej w Gąsiorowicach ul. Szkolna dz. 312 w ramach projektu pn. Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty – miejsca postojowego w ciągu trasy rowerowej w Gąsiorowicach ul. Szkolna dz. 312 w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”

 

 

 

Jemielnica, 16-02-2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:          IB. 271.2.2011

Nazwa zadania:     Budowa wiaty – miejsca postojowego w ciągu trasy rowerowej w Gąsiorowicach ul. Szkolna dz. 312 w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 46 23 500

Faks:                                           77 46 23 510

adres strony internetowej            www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej        ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie krytego miejsca postojowego w ciągu projektowanej trasy rowerowej w miejscowości Gąsiorowice przy ul. Szkolnej na działce nr 312. Będzie to otwarta wiata drewniana, posadowiona na drewnianych słupach kotwionych w gruncie na fundamentach betonowych. Dach wielospadowy, dwupoziomowy, kryty gontem bitumicznym. Centralna część dachu będzie wyniesiona w celu zapewnienia odprowadzenia dymu znad planowanego w środku paleniska. Posadzka wiaty – docelowo kostka brukowa betonowa, dopuszcza się wyrównaną  nawierzchnię gruntową. Pod wiatą planuje się ustawienie drewnianych stołów z ławami, np. w postaci tzw. ław piknikowych. W centralnym miejscu wiaty usytuowane będzie miejsce na ognisko z ruchomym, zawieszanym rusztem obmurowane kamieniem wapiennym. Wokół paleniska planuje się ustawienie pojedynczych pniaków średnicy ok. 40cm – siedzisk dla osób korzystających z ogniska.

Fundamenty pod słupy – stopy betonowe o wymiarach 50x50 cm posadowione 1,0 m poniżej poziomu terenu.

Zbrojenie stóp fundamentowych – siatka z pręta średnicy 12 34GS  o oczku 15 x 15 cm.

Słupy drewniane o przekroju 20 x 20cm posadowione na ławach fundamentowych poprzez stalowe ocynkowane kotwy.

Główna konstrukcja nośna dachu – drewniana o przekrojach zgodnie z projektem.

Dach wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia 40 stopni. Pokrycie dachu gontem bitumicznym na poszyciu z desek lub płyt OSB gr. 22mm.

Charakterystyczne dane projektowanego obiektu:

      - powierzchnia zabudowy                  - 147,86 m2

      - powierzchnia użytkowa                   - 147,86 m2

      - kubatura                                          - 532 m3

 

Stojaki na rowery.

Planuje się ustawienie stojaków na rowery wykonanych ze stali ocynkowanej. Ilość stanowisk - 20

 

Stanowisko na ognisko.

Planuje się wykonanie stanowiska na ognisko w postaci murowanego kręgu z kamienia wapiennego o zewnętrznej średnicy 2,40 m i wysokości 30 cm ponad poziom terenu i zakotwionego w gruncie na poziomie 30cm poniżej poziomu gruntu. Z wnętrza kręgu należy usunąć warstwę humusu i pozostawić podłoże piaszczyste. Nad ogniskiem zawieszony będzie ruszt metalowy na stalowym, regulowanym wysięgniku.

Przestrzeń wokół kręgu zamknięta będzie siedziskami w postaci drewnianych okorowanych kłód o średnicy min, 40 cm i długości 1,00 m każda ułożonych poziomo na gruncie. Kłody należy zabezpieczyć przed toczeniem.

 

Tablica informacyjna.

Planuje się wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach powierzchni "czynnej" 100 x 140 cm z rusztu z desek 22 x 8,0-12 cm moco­wanych na wkrętach do słupków okrągłych średnicy 10 cm kotwionych w stopach betonowych o wymiarach 40 x 40 x 90 cm poprzez kotwy metalowe, ocynkowane analogicznie jak kotwienie słupków wiat. Zadaszenie tablicy dwuspadowe pod kątem 40 stopni na konstrukcji wsporczej z łat o przekroju 3 x 6 cm oraz 3 x 9 cm pokrycie z desek. Elementy konstrukcji drewnianej tablicy należy wyko­nać z drewna suchego (15% wilgotności) impregnowanego ciśnieniowo.

Kosze na odpadki.

Planuje się ustawienie dwóch koszy na odpadki komunalne, jako kosze kryte obudowane listwami lub połówkami żerdzi drewnia­nych.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

44112100-9: Wiaty

45261000-4: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 55609 - 2011 Data zamieszczenia 16-02-2011 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 04-03-2011 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 04-03-2011 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o zamówieniu - budowa wiaty.pdf

 

PDFSIWZ - wiata.pdf

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.rar

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - warunki udziału.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykluczenie.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - wykaz osób do kontaktu.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - wykaz osób w dysponowaniu.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 - uprawnienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 - wykaz robót.pdf

 

 

Wersja XML