Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica

Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz  wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”.

 

 

Jemielnica, 16-02-2011 r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:          IB. 271.3.2011

Nazwa zadania:     Wykonanie remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz  wytyczenie nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica w ramach projektu pn. „Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 46 23 500

Faks:                                           77 46 23 510

adres strony internetowej            www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej       

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu oznakowania tras rowerowych nr 18, 161, 163 i 165 wraz ze zmianą przebiegu trasy nr 18 oraz  wytyczeniu nowych odcinków tras nr 161, 162, 179 i 180 w granicach Gminy Jemielnica. Projektowane trasy będą oznakowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez PTTK i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w 1996 r. Podstawowe wzory znaków trasy rowerowej zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a następnie zastąpione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …

              Podstawowe oznakowanie tras rowerowych będą stanowiły ujęte w tych rozporządzeniach dodatkowe znaki pionowe R-1 „szlak rowerowy krajowy”, R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” i R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego” o wymiarach 200 x 200 mm. Projekt zawiera wzory wszystkich znaków wraz ze wzorem rysunku roweru występującego na znakach, a także wykaz znaków na trasie. Znaki będą umocowane do metalowych słupków na terenach zurbanizowanych oraz drewnianych na pozostałych terenach. Część znaków zostanie przymocowanych do istniejących słupów drogowych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych. Na terenach leśnych i polnych zamiast znaków na słupach znaki będą malowane na pniach drzew.

Znaki powinny zostać wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości minimum 1,25 mm, pomalowanej metodą proszkową w kolorze szarym. Dla wzmocnienia znaków i bezpieczeństwa przynajmniej ich 2 krawędzie powinny być odgięte do tyłu, a naroża powinny być ścięte. Nadruki na licu znaków powinny zostać wykonane przy zastosowaniu folii odblaskowej nr 1. Znaki powinny być przykręcone do słupków bezpośrednio lub przymocowane przy użyciu ocynkowanych obejm, zabezpieczonych wkrętami przed przekręceniem znaku w innym kierunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki powinny być wyprodukowane przez firmę posiadającą niezbędne atesty.

              Słupki powinny pozwolić umocować znaki na wysokości około 250 cm nad poziomem terenu, a ich umocowanie w gruncie powinno uniemożliwić ich przekręcenie lub wyrwanie (słupki z poprzeczkami, wykop wypełniony ubitym chudym betonem z gruzem). Zaprojektowano słupki stalowe ocynkowane o średnicy 50 mm i zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Słupki drewniane o średnicy 120 mm należy zaimpregnować.

              W przypadku znaków malowanych należy wyrównać korę ośnikiem i wyczyścić szczotką drucianą, następnie pomalować tło dwukrotnie farbą ftalową, a po jej wyschnięciu pomalować symbole roweru, paski lub strzałki.

              Ponadto w ważniejszych miejscach zostaną ustawione drogowskazy wymienione w powyższym rozporządzeniu jako dodatkowe znaki pionowe R-3 „tablica szlaku rowerowego”, a także tablice informacyjne ze schematyczną mapą projektowanych tras.

              Tabliczki drogowskazów o wymiarach 200 x 400 mm należy wykonać tymi samymi metodami jak znaki. Nadruki na ekranach drogowskazów należy wykonać przy zastosowaniu cienkich folii samoprzylepnych o dobrej jakości. Drogowskazy zostaną ustawione lub wymienione na nowe drogowskazy wymienione w powyższym rozporządzeniu jako dodatkowe znaki pionowe R-3 „tablica szlaku rowerowego”.

            Tablice informacyjne będą wykonane z blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm o wymiarach 700 x 1000 mm, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną w kolorze białym. Ekrany należy wykonać w formie jednolitego wydruku (nadruki nie mogą składać się z elementów naklejanych na tło ekranu tablicy). Tablice będą mocowane na słupach jak znaki drogowe.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

34922100- 7 Oznakowanie drogowe

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 55569 - 2011 Data zamieszczenia 16-02-2011 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 04-03-2011 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

 

 

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 04-03-2011 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFOgłoszenie o przetargu - ścieżki.pdf

 

PDFSIWZ - ścieżki.pdf

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.part01.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.part02.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.part03.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.part04.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.part05.rar

 

RARZałącznik nr 1 - projekt, przedmiar, ST.part06.rar

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - warunki udziału.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykluczenie.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - wykaz osób do kontaktu.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - wykaz osób w dysponowaniu.pdf

 

PDFZałącznik nr 8 - uprawnienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 9 - wykaz robót.pdf

 

 

Wersja XML