Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! - Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy

Jemielnica, 10.02.2011 r.

 

IB.271.1.4.2011

 

 

                                   WYKONAWCY - WSZYSCY

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.1.2011.

Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce nr 788/2 w ramach projektu pn. "Południowo-Zachodni Szlak Cysterski".

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść pytania nr 1:     Zamawiający dokumentacją projektową zakłada wykonanie posadzek z klinkieru natomiast przedmiarem robót – PIT pozycja 23 – Zamawiający zakłada wykonanie posadzek z płytek klinkierowych o wym. 24x24x1,4.  Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zakłada wykonanie przedmiotowych posadzek tylko i wyłącznie z płytek klinkierowych o wym. 24x24x1,4 czy dopuszcza rozwiązanie równoważne np. poprzez wprowadzenie płytek typu gres?

Odpowiedź:     Posadzkę należy wykonać z płytek klinkierowych posadzkowych w kolorze naturalnej czerwieni, przeznaczonych po pomieszczeń użytkowych o minimalnej grubości 12 mm. Nie przewiduje się wykonania posadzek z   płytek gresowych.

Treść pytania nr 2:     Proszę o potwierdzenie czy pozycja nr 24 przedmiaru robót Toaleta zawiera „0” ilości.

Odpowiedź:     Wartość przedmiaru dotyczącego budowy toalety w pozycji 24 winna wynosić 10,15m2 – zweryfikowano przedmiar. Nowy przedmiar dotyczący budowy toalety został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: bip.jemielnica.pl

Treść pytania nr 3:     Dokumentacja projektowa Opis techniczny – budynek toalety zakłada wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian części podziemnej membraną z tworzywa sztucznego w dwóch warstwach. Powyższej izolacji brak jest w przedmiarze robót. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:     Przewiduje się ułożenie izolacji poziomej ścian ze wstęgi z tworzywa sztucznego, np. typu IZOPREX – przedmiar wg poz. 24. Nowy przedmiar dotyczący budowy toalety został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: bip.jemielnica.pl

Treść pytania nr 4:     Dokumentacja projektowa Opis techniczny i przekrój techniczny zakłada izolację cieplną posadzki styropianem gr. 10 cm. Przedmiar robót poz. 60 zakłada wykonanie izolacji wełną mineralną. Proszę o korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:     Uzupełniono przedmiar o izolacje posadzki styropianem gr. 10cm. Nowy przedmiar dotyczący budowy toalety został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: bip.jemielnica.pl

Treść pytania nr 5:     Dokumentacja projektowa Opis techniczny zakłada izolację cieplną dachu (stropu) wełną mineralną gr. 30 cm, przekrój techniczny zakłada izolację wełną mineralną 2 x 15 cm. Przedmiar robót w dziale Roboty izolacyjne nie zawiera przedmiotowej izolacji. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:     W przedmiarze ujęto jedną warstwę izolacji cieplnej stropu wełną mineralną gr. 30. Zweryfikowano przedmiar o dwie warstwy po 15cm każda. Nowy przedmiar dotyczący budowy toalety został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: bip.jemielnica.pl

Treść pytania nr 6:     Opis techniczny – Toaleta publiczna – Charakterystyka obiektu zakłada w pomieszczeniu gospodarczym zainstalowanie zlewu, szafy na środki czystości oraz odzież. Przedmiar robót nie obejmuje w/w prac. Proszę o informację czy w/w sprzęt jest wyłączony z przedmiotu przetargu.

Odpowiedź:     Poz. 107 przedmiaru na budowę toalety publicznej obejmuje montaż zlewu porządkowego. Przedmiar nie obejmuje zakupu szafy na środki czystości oraz szafy na odzież wierzchnią.

Treść pytania nr 7:     Opis techniczny – Punkt informacji turystycznej – pkt. 4 zakłada wyposażenie pomieszczeń zaplecza sanitarnego, zaplecza socjalnego i sal ekspozycyjnych m.in. w dozownik mydła, pojemnik na ręczniki, lustra, szafki, stół umywalkę, regały do ekspozycji, apteczka. Przedmiar robót nie obejmuje w/w wyposażenia. Proszę o informację czy w/w materiały są wyłączone z przedmiotu przetargu.

Odpowiedź:     W/w materiały są wyłączone z przetargu.

Treść pytania nr 8:     Opis techniczny – Punkt informacji turystycznej – pkt. 5 zakłada odprowadzenie wody opadowej z parkingu ściekiem korytkowym. Dokumentacja projektowa i przedmiar robót nie zakłada konieczności wykonania ścieku. Proszę o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:     Nie przewiduje się montażu w nawierzchni parkingu ścieku korytkowego. Ściek należy wyprofilować w nawierzchni parkingu.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

          Udzielona odpowiedź powoduje modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale nie wpływa znacząco na czas potrzebny do przygotowania ofert przez  Wykonawców, dlatego też zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf

Wersja XML