Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! - Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy

Jemielnica, 03.02.2011 r.
 
IB.271.1.2.2011
 
 
WYKONAWCY - WSZYSCY
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2
 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.1.2011.

Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce nr 788/2 w ramach projektu pn. "Południowo-Zachodni Szlak Cysterski".

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść pytania nr 1:  Przedmiar robót – Toaleta poz. 87 kalkulacja własna – Zamawiający zakłada montaż stacji uzdatniania wody. Dokumentacja projektowa nie zawiera w tym zakresie rysunków. Prosimy o sprecyzowanie zapisów przedmiaru robót z dokumentacją projektową lub zamieszczenie odpowiednich rysunków w tym zakresie z jednoczesnym podaniem danych technicznych stacji.

Odpowiedź:       Przewiduje się montaż filtra mechanicznego z płukaniem wstecznym np. Protector BW lub równoważny oraz uzdatnienie wody poprzez jej zmiękczenie. Proponowana stacja uzdatniania wody powinna posiadać parametry nie mniejsze niż:

-        minimalna zdolność jonowymienna 28m3x ?dH,

-        przepływ nominalnym 1,2m3/h,

-        objętość jonitu min. 10 litrów.

 

Treść pytania nr 2:   Projekt budowlany – Opis techniczny do projektu zagospodarowania do projektu budowlanego zakłada wykonanie wentylacji mechanicznej np. aluminiowa typu Spiro. Prace te nie zostały ujęte z przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowa wentylacja nie objęta jest przedmiotem postępowania przetargowego lub dostosowanie zapisów przedmiaru do projektu budowlanego.

Odpowiedź:   Przedmiar jest narzędziem pomocniczym, w ofercie należy ująć koszt wykonania wentylacji mechanicznej, wyciągowej w punkcie informacji turystycznej z pomieszczenia zaplecza socjalnego – Nr 5, oraz pomieszczenia WC – Nr 3, sprzężonej w instalacją oświetleniową. W zakres robót wchodzą:

-        przebicie otworów w ścianie zewnętrznej z kamienia wapiennego gr. 95 cm – 2 szt.,

-        przebicie otworu w ścianie działowej gr. 12 cm,

-        montaż przewodu typu Spiro średnicy 100 mm pod stropem z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku- odcinek długości 3,7 m oraz odcinek długości 1,9 m,

-        zamurowanie przebić,

-        uzupełnienie tynku zewnętrznego, nakrapianego dopasowanego do istniejącej elewacji budynku spichlerza,

-        doprowadzenie przewodu elektrycznego 3x1,5 mm sprzężonego z instalacją oświetleniową,

-        obudowa przewodów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,

-        montaż kratki zewnętrznej średnicy 100 mm,

-        montaż wentylatora wyciągowego cichobieżnego.

 

Treść pytania nr 3:   Projekt budowlany – Opis techniczny do projektu zagospodarowania do projektu budowlanego zakłada wyposażenie budynku w biurko, komputer z drukarką, krzesła, fotele i stolik, regały na materiały reklamowe. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowe wyposażenie objęte jest postępowaniem przetargowym czy też Zamawiający zamierza dokonać zakupu wyposażenia w swoim zakresie w innym terminie?

Odpowiedź:    Zamawiający informuje, żewyposażenie punktu informacji turystycznej w biurko, komputer z drukarką, krzesła, fotele, stolik, regały na materiały reklamowe nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.

 

Treść pytania nr 4:   Projekt budowlany – Opis techniczny do projektu zagospodarowania do projektu budowlanego zakłada infokiosk. Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowy infokiosk objęty jest postępowaniem przetargowym czy też Zamawiający zamierza dokonać zakupu w swoim zakresie w innym terminie?

Odpowiedź:     Zamawiający informuje, żewyposażenie punktu informacji turystycznej w infokiosk nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf

Wersja XML