Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! - Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy

Jemielnica, 31.01.2011 r.

IB.271.1.1.2011

 

                                           WYKONAWCY - WSZYSCY

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.1.2011.

Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce nr 788/2 w ramach projektu pn. "Południowo-Zachodni Szlak Cysterski".

  

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 

Treść pytania nr 1:     Czy zgodnie z rozdz. V pkt 1 ust. 2 SIWZ jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostaną zaakceptowane również roboty polegające na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej?

Odpowiedź:     Zamawiający uzna spełnienie warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 ust. 2 SIWZ za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi robotę budowlaną polegające na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, wykonaną w ramach jednego zamówienia (jedna umowa na wykonanie robót). 

Treść pytania nr 2:     Jakie warstwy podbudowy pod nawierzchnię miejsc postojowych i drogi dojazdowej należy przyjąć gdyż są różne na rysunkach, w opisie i w przedmiarze?

Odpowiedź:     Należy przyjąć następne warstwy podbudowy pod nawierzchnię miejsc postojowych i drogi dojazdowej:

-        podsypka z kruszywa bazaltowego 1-4mm – 4 cm,

-        podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm – 20 cm,

-        warstwa odsączająca – piasek – 10 cm. 

Treść pytania nr 3:     W jakim celu oraz w jakim miejscu należy zastosować pogrubienie podbudowy o średnio 60 cm wynikające z poz. 18 przedmiaru, a nie wynikające z opisu i z rysunku?

Odpowiedź:     Pogrubienie podbudowy średnio o 60cm ma na celu doprowadzenie nawierzchni miejsc postojowych do zakładanej niwelety, tzn. w części działki przeznaczonej pod projektowane miejsca postojowe, w obrębie kanału rzeki Jemielnica teren ukształtowany jest ze znacznym spadkiem. Planuje się go zniwelować do zakładanego spadku podłużnego parkingu – 4%, wraz ze wzmocnieniem i profilowaniem powstałych skarp tłuczniem oraz humusem. 

Treść pytania nr 4:     Jaka jest rzeczywista powierzchnia miejsc postojowych i drogi dojazdowej zgodna z przedmiarem 1711 m2 czy zgodna z opisem 2149 m2?

Odpowiedź:     Rzeczywista powierzchnia miejsc postojowych i drogi dojazdowej – objętych projektem, wynosi 1711 m2. 

Treść pytania nr 5:     Jakie krawężniki należy zastosować, zgodnie z przedmiarem 12x25 czy zgodnie z opisem 15x30?

Odpowiedź:     Należy zastosować krawężniki betonowe, drogowe o wymiarach 15x30cm, na łukach dopasowane do ich promieni. 

Treść pytania nr 6:     Jaki okres jest przewidywany na pielęgnację wynikającą z poz. 28 i 29 przedmiaru?

Odpowiedź:     Przewiduje się, że okres pielęgnacji trawników oraz nasadzeń będzie równy okresowi udzielonej gwarancji wynikającej z umowy. 

Treść pytania nr 7:     Proszę o podanie rodzaju słupa, fundamentu, wysięgnika i oprawy?

Odpowiedź:     Słupy stylowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego np. typu S-52W/A układ ramion 2 w dół, oprawy OS-1, klosze białe, fundament B-40, moc 100 W. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego typu słupów oświetleniowych o parametrach nie gorszych niż wskazane wyżej. 

Treść pytania nr 8:     W jaki sposób będzie odbywało się zasilanie i sterowanie tych słupów?

Odpowiedź:     Zasilanie i sterowanie oświetlenia miejsc postojowych odbywać się będzie z istniejącej instalacji oświetleniowej w ul. Wiejskiej – słup przy drodze wewnętrznej do budynku przy ul. Wiejskiej 65.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 
Wójt Gminy Jemielnica
 Joachim Jelito
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

PDFWyjaśnie treści SIWZ nr 1.pdf

Wersja XML