Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy

Jemielnica, 25-01-2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  IB.271.1.2011

Nazwa zadania: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na punkt informacji turystycznej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce nr 788/2 w ramach projektu pn. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego: ul. Strzelecka 67

Kod Miejscowość: 47-133 Jemielnica

Telefon: 77 46 23 500

Faks: 77 46 23 510

adres strony internetowej: www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7).

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

· budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową z kostki betonowej. W wyniku wykonanych robót budowlanych powstanie 49 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 4,0x5,0m,

· przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego się w przyziemiu budynku z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej w ramach której planuje się wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:

- odbicie tynków wewnętrznych,

- zerwanie posadzek,

- roboty murowe – budowa ścianek działowych,

- wykonanie wentylacji wyciągowej,

- wykonanie izolacji poziomej w istniejących murach,

- roboty tynkarskie wewnętrzne,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie i okładzinowe,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- utwardzenie wejścia do lokalu,

· budowie ogólnodostępnej toalety publicznej będącej obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym z dachem spadzistym o symetrycznym układzie połaci dachowej i kącie nachylenia dachu 30°. W obiekcie przewiduje się wydzieloną toaletę dla kobiet i osób niepełnosprawnych oraz wydzieloną toaletę dla mężczyzn oraz pomieszczenie porządkowe.

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45262300-4 Betonowanie,

45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45410000-4 Tynkowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 27825-2011. Data zamieszczenia 25.01.2011 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
CENA
100,00%

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10-02-2011 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 10-02-2011 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 
Wójt Gminy Jemielnica
 

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2. SIWZ.pdf

RAR3. Projekt, Przedmiar, SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part1.rar

RAR3. Projekt, Przedmiar, SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part2.rar

RAR3. Projekt, Przedmiar, SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part3.rar

RAR3. Projekt, Przedmiar, SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part4.rar

RAR3. Projekt, Przedmiar, SST - Załącznik nr 1 do SIWZ.part5.rar

PDF4. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDF5. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDF6. Oświadczewnie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDF7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDF8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDF9. Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDF10. Oświadczenie że osoby, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDF11. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 9do SIWZ.pdf

Wersja XML