Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu

 

Jemielnica, 2010-11-02

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/11/10. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 463 23 67

Faks:                                           77 463 23 88

adres strony internetowej            www.jemielnica.pl / www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej       

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek nr 2 pokój nr 4 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

66113000-5: usługi udzielania kredytu

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

  
V. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 309415-2010. Data zamieszczenia 02-11-2010

 

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VII. Termin wykonania zamówienia:

 

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisaniu umowy 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wykonawca załączy do oferty zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności bankowej, tj. dokument z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej (w szczególności do prowadzenia usług objętych przedmiotem zamówienia) na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100%

#112

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

1.    Oferty należy składać do dnia: 2010-11-10 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

pokój nr 1 budynek nr 1

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-11-10, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

budynek nr 2 sala narad Urzędu Gminy

        

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Joachim Jelito

 

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFSIWZ.pdf

 

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik Nr 10 Sprawozdanie Rb-28S za okes od początku roku do 30.06.2010.pdf

 

PDFZałącznik Nr 11 Sprawozdanie Rb-NDS za okes od początku roku do 30.06.2010.pdf

 

PDFZałącznik Nr 12 Rb-N wg stanu za okes od początku roku do 30.06.2010.pdf

 

PDFZałącznik nr 13 Rb-Z wg za okes od początku roku do 30.06.2010.pdf

 

PDFZałącznik Nr 14 Uchwała RIO z dnia 09.12.2009 r. w sprawie opinii o projekcie uchwły budżetowej Gminy Jemielnica na 2010 r..pdf

 

PDFZałącznik Nr 15 Uchwała RIO w Opolu z dnia 07.09.2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Jemielnica w 2010 r..pdf

 

PDFZałącznik Nr 16 Uchwała RIO w Opolu z dnia 09.12.2009 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Jemielnica.PDF

 

PDFZałącznik Nr 17 Uchwała RIO w Opolu z 30.03.2010 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2009 r..pdf

 

PDFZałącznik Nr 18 Uchwał RIOw Opolu z dnia 21.05.2010 r.w sprawieopinii o możliwości spłaty kredytu z 21.05.2010 r..pdf

 

PDFZałącznik Nr 19 Uchwała RIO w Opolu z 06.09.2010 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za I półrocze 2010 r..pdf

 

PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie art 24 PZP.pdf

 

PDFZałącznik Nr 20 Uchwała Nr XXXV23210 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22.03.2010 r.w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego.pdf

 

PDFZałącznik Nr 21 Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia jst..pdf

 

PDFZałącznik Nr 22 Nadwyżka operacyjna jst..pdf

 

PDFZałącznik Nr 23 Kserokopia Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.pdf

 

PDFZałącznik Nr 24 Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf

 

PDFZałącznik Nr 25 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.pdf

 

PDFZałącznik Nr 26 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zadłużenia.pdf

 

PDFZałącznik Nr 27 Zaświdczenie o wyborze Wojta, Powołanie Skarbnika.pdf

 

PDFZałącznik Nr 28 Uchwała RIO w Opolu z 17.04.2009 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2008 r..pdf

 

PDFZałącznik Nr 29 Sprawozdanie Rb-PDP za okes od początku roku do 31.12.2008.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie art 22 PZP.pdf

 

PDFZałącznik Nr 30 Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.pdf

 

PDFZałącznik Nr 31 Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z pożyczek.pdf

 

PDFZałącznik Nr 4 Sprawozdanie Rb-27S za okes od początku roku do 31.12.2009.pdf

 

PDFZałącznik Nr 5 Sprawozdanie Rb-28S za okes od początku roku do 31.12.2009.pdf

 

PDFZałącznik Nr 6 Sprawozdanie Rb-NDS za okes od początku roku do 31.12.2009.pdf

 

PDFZałącznik Nr 7 Sprawozdanie Rb-N za okes od początku roku do 31.12.2009.pdf

 

PDFZałącznik Nr 8 Sprawozdanie Rb-Z za okes od początku roku do 31.12.2009.pdf

 

PDFZałącznik Nr 9 Sprawozdanie Rb-27S za okes od początku roku do 30.06.2010.pdf

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

 

Wersja XML