Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu

UWAGA !

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu "Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu"

 

PZP 341/9/10                                                                                                                                                                            Jemielnica, 08-10-2010

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

 

Wykonawcy – wszyscy

  

W związku z art. 38 ust. 1, 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Jemielnica informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN  z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy” wpłynęły zapytania do SWIZ następującej treści:

  Zapytanie Nr 1 z dnia 05.10.2010 r. (data wpływu 05.10.2010 r.)

„Czy wystarczy do oferty sporządzić tylko załącznik Nr 3, czy należy również złożyć dodatkowe oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym itd.

Zapisy specyfikacji wskazują, że muszą to być dwa odrębne dokumenty, a przecież załącznik nr 3 zawiera takie oświadczenie.”

Odpowiedź: Wystarczy do oferty sporządzić tylko Załącznik Nr 3.

 Zapytanie Nr 2 z dnia 05.10.2010 r. (data wpływu 05.10.2010 r.)

„Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na „Udzielenie i obsługę zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN  z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy” prosimy o wyjaśnienie pkt. XII.8 dlaczego odsetki mają być naliczone od dnia 30 listopada 2010 roku, jeżeli pierwsze uruchomienie planowane jest na 31.10.2010 r. Czy datę 30 listopada należy traktować jako termin pierwszej płatności odsetek?

Odpowiedź: Termin pierwszej płatności odsetek przypada na dzień 30 listopada 2010 r.

 Zapytanie Nr 3 z dnia 05.10.2010 r. (data wpływu 05.10.2010 r.)

„Prosimy o udostępnienie następujących materiałów:

1.      Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń.

2.      Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.

3.      Wykazem instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

4.      Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

5.      Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. wraz z opinią RIO.

6.      Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

7.      Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany zostanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z kontrasygnatą Skarbnika?

8.      Prosimy także o informację o ewentualnych stratach powodziowych, które wystąpiły w Gminie tj. straty powodziowe wraz z kwotami (nawet szacunkowymi), szacunkowe koszty remontów i inwestycji, które Gmina ewentualnie poniesie (poniosła) w związku z usuwaniem strat, informację nt. szacunkowego wzrostu długu uwzględniającego usunięcie zniszczeń oraz wpływu strat powodziowych na wskaźniki zadłużenia/obsługi zadłużenia.

9.      Czy załącznik nr 21 do SIWZ tj. Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia JST jest aktualny tzn. czy uwzględnia zmiany do budżetu wprowadzone w roku 2010? Jeżeli nie to prosimy o przedstawienie aktualnego załącznika.”

 Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie przedmiotowych dokumentów. Dokumenty te dostępne są jako Załącznik Nr 27 w Biuletynie Zamówień Publicznych Jemielnica w dziale zamówienia publiczne pozycja zmiana treści SIWZ przedmiotowego zamówienia.

 Ad. 2

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo:

1)     SWIK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie

 ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie

 Na dzień 30.09.2010 r. Gmina posiada 2.360 udziałów o wartości 550 zł każdy.

 Wykaz instytucji powiązanych organizacyjnie z Gminą:

1)     Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy

   ul. Szkolna 2, 47-133 Jemielnica

2)     Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce

   ul. Kościuszki 98 Piotrówka , 47-133 Jemielnica

3)     Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy

   ul. Szkolna 2A, 47-133 Jemielnica

4)     Publiczne Przedszkole w Jemielnicy

   ul. Wiejska 76,  47-133 Jemielnica

5)     Publiczne  Przedszkole w Piotrówce

   ul. Kościuszki 105 Piotrówka , 47-133 Jemielnica

6)     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy

    ul. Strzelecka 67,  47-133 Jemielnica

7)     Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy

   ul. Szkolna 2A, 47-133 Jemielnica

 Ad. 3

Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z pożyczek:

1)     WFOŚiGW w Opolu

Pożyczka do kwoty 519.000 zł. na dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna”.

 

I rata   w kwocie        146.413,23 zł otrzymano       18.08.2010 r.

II rata w kwocie        372.586,77 zł do dnia           30.11.2010 r.

Spłaty:            2011 rok         116.775 zł (jedna rata w m-cu maju)

                        2012 rok         116.775 zł (jedna rata w m-cu maju)

                        2013 rok         116.775 zł (jedna rata w m-cu maju)

                        2014 rok         116.775 zł (jedna rata w m-cu maju)

                        2015 rok           51.900 zł (jedna rata w m-cu maju)

 

2)     WFOŚIGW w Opolu

Pożyczka płatnicza do kwoty 1.731.470 zł. zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna”.

 

I rata   w kwocie        488.458,80 zł otrzymano       18.08.2010 r.

II rata w kwocie     1.243.011,20 zł do dnia           30.11.2010 r.

 

Spłata pożyczki nastąpi nie później niż 7 dni po dokonaniu refundacji środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Ad. 4

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 13 do SIWZ.

 Ad.5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok dostępne jest na stronie internetowej www.bip.jmielnica.pl :

 

AKTY PRAWNE à Zarządzenia Wójta - Kadencja 2006-2010 à Zarządzenie nr 142/09 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 19 marca 2009 r.
LINK:

http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_jemie&id_dzi=3&lad=a&id_dok=1422&id_men=59&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=&gdzie_szuk=

 

Opinia RIO dotycząca sprawozdania za 2008 rok  stanowi Załącznik Nr 28 w dziale zamówienia publiczne pozycja zmiana treści SIWZ przedmiotowego zamówienia.

 

Ad. 6

Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Ad. 7

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. Podpisany zostanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

 

Ad.8

W Gminie Jemielnica nie wystąpiły straty powodziowe.

  

 Ad.9

Gmina Jemielnica zaktualizowała treść Załącznika Nr 21 tj. „Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia JST” wg stanu na dzień 30.09.2010 r.

Zaktualizowany Załącznik Nr 21 dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych Jemielnica w dziale zamówienia publiczne pozycja zmiana treści SIWZ przedmiotowego zamówienia

 

Zapytanie Nr 4 z dnia 06.10.2010 r. (wpłynęło 06.10.2010 r.)

„Prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania oraz udostępnienie następujących materiałów:

1.      Czy w umowie kredytowej WIBOR 1M może być opisana w sposób następujący „stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca”.

2.      Na str. 2 SIWZ w pkt i widnieje zapis „wszystkie ceny … mogą ulec zmianie wyłącznie w zakresie korzystnym dla Zamawiającego” Czy Zamawiający uwzględnia, że stawka WIBOR 1M (jako stawka rynkowa, której wysokość jest niezależna od stron umowy kredytowej) może również wzrastać w okresie kredytowania?

3.      Czy kwoty podlegające wyłączeniu do wyliczenia wskaźników są udokumentowane podpisanymi umowami o dofinansowanie lub zostały złożone wnioski?

4.      Czy Zamawiający może na stronie internetowej udostępnić również sprawozdanie            Rb-PDP za 2008 r.?”

 

Odpowiedzi:

Ad.1

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

 

Ad.2

Zamawiający uwzględnia, że stawka WIBOR 1M jest niezależna od stron umowy kredytowej.

 

Ad.3

Gmina posiada umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna”.  Wobec powyższego kwota podlegająca wyłączeniu do wyliczenia wskaźników ustawowych jest poparta umową.

 

Ad.4

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie przedmiotowego dokumentu. Dokument ten dostępny jest jako Załącznik Nr 29 w Biuletynie Zamówień Publicznych Jemielnica w dziale zamówienia publiczne pozycja zmiana treści SIWZ przedmiotowego zamówienia.

 

Joachim Jelito

Wójt Gminy

PDFWyjaśnienia do treści SIWZdo przetargu.pdf

 

 

Wersja XML