Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy

Jemielnica, 2010-10-01

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/9/10. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 463 23 67

Faks:                                           77 463 23 88

adres strony internetowej            www.jemielnica.pl / www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej       

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek nr 2 pokój nr 4 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Udzielenie i obsługa zaciąganego przez Gminę Jemielnica kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej 1.650.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2010 roku deficytu budżetu Gminy

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

66113000-5: usługi udzielania kredytu

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

 

V. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 271307-2010

 

VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VII. Termin wykonania zamówienia:

 

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu podpisaniu umowy 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – wykonawca załączy do oferty zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności bankowej, tj. dokument z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej (w szczególności do prowadzenia usług objętych przedmiotem zamówienia) na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100%

#112

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

1.    Oferty należy składać do dnia: 2010-10-11 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

pokój nr 1 budynek nr 1

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-11, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

budynek nr 2 sala narad Urzędu Gminy

        

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Zastępca Wójta

   Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o przetargu - internet .pdf

PDFSIWZ - internet .pdf

Wersja XML