Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2010-2011.

PZP-341/07/10

Jemielnica, 2010-07-05

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nazwa zadania: 

Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych
w sezonie grzewczym 2010/2011

 

Numer sprawy: PZP-341/07/10

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

 

www.bip.jemielnica.pl

ug@jemielnica.pl

 

poniedziałek – piątek 7:30 ÷ 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

w Urzędzie Gminy Jemielnica przy ulicy Strzeleckiej 67 w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

Na żądanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pod wskazany adres.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024:2001 - w sezonie grzewczym 2010-2011 do następujących placówek:

 

·         Urząd Gminy

ul. Strzelecka 67

47 – 133 Jemielnica

           

·         Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa

ul. Szkolna nr 2

47 – 133 Jemielnica

 

·         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego

ul. Szkolna nr 2

47 – 133 Jemielnica

 

·         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Kościuszki 98 i 101

Piotrówka

47 – 133 Jemielnica

 

Wielkość zamówienia około 100 000 litrów.

Dostawa oleju następować będzie środkami transportu wykonawcy, zaopatrzonymi
w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. Jednostkowa ilość zamawianego oleju opałowego do poszczególnych jednostek oświatowych będzie wynosiła od 2 do 10 tys. litrów.

Ilość zamawianego oleju opałowego będzie zależna od aktualnych potrzeb poszczególnych jednostek. Zamawiający będzie się starał próbować łączyć i zminimalizować ilości dostaw.

Ponadto wykonawca winien wykazać, jaka ilość oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15ºC odpowiada ilości faktycznie wydanego oleju. Dostarczone ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 150C.  Do odbioru oleju opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez kierowników poszczególnych placówek. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w pracowników będzie równoznaczne z pokwitowaniem przez zamawiającego. Dostawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego oleju z dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb. Reklamacje po zerwaniu plomb nie będą uwzględniane. Reklamacje jakościowe przy dostawie rozpatrywane będą przy komisyjnym pobraniu próbek z cysterny przed rozładowaniem z udziałem zamawiającego i dostawcy. Sporny produkt badany będzie przez niezależny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstw od norm technicznych PNB. Warunkiem rozliczenia ilości oleju deklarowanego przez dostawcę może być protokół sporządzony u zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy. Fakt nie sporządzenia protokołu jest równoznaczny z przyjęciem przez zamawiającego ilości oleju deklarowanego na fakturze dostawcy.

 

Informacja dotycząca pojemników na olej opałowy w poszczególnych placówkach:

 

Nazwa jednostki

 

Ilość i pojemność pojemników

Łączna pojemność pojemników

Urząd Gminy Jemielnica

 

4 x 720 litrów

2 880 litrów

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

3 x 2 000 litrów

6 000 litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy

6 x 1 500 litrów

9 000 litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce

1 x 7 000 litrów

1 x 3 000 litrów

10 000 litrów

 

Ze względu na sposób rozładunku paliwa do pojemników na olej - autocysterny winny być wyposażone w pompy.

 

Wspólny Słownik Zamówień:
09135100-5
olej opałowy

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Sukcesywnie w ciągu sezonu grzewczego 2010-2011.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą

3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010- 07-14 - do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, pokój nr 4 - sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010- 07-14 - o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, sala konferencyjna

                        

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-08-12.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 2010-07-05 pod numerem 195962-2010.

 

 =============================================================================================

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego

PDFPytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego.pdf

=============================================================================================

 

Załączniki:

 

Wersja XML