Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2010-2011 w dni zajęć szkolnych.


PZP-341/06/10

Jemielnica, 2010-07-05

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nazwa zadania:

Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2010/2011 w dni zajęć szkolnych.

 

Numer sprawy: PZP-341/06/10

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

  

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

 

www.bip.jemielnica.pl

 

poniedziałek – piątek 7:30 ÷ 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

w Urzędzie Gminy Jemielnica przy ulicy Strzeleckiej 67 w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

Na żądanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia może zostać przesłana pod wskazany adres.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przewóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2010-2011. Dowóz do szkół i odwóz powinien być realizowany co najmniej 4 autobusami posiadającymi minimum 53 miejsca siedzące.

Łączna liczba uczniów dowożonych wynosi 266.

 

 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce  w roku szkolnym 2010-2011 będzie dojeżdżać 77 uczniów, z tego:

a)    z Łazisk                       - 39

b)    z Barutu                      - 19

c)    z Wierchlesia              - 12

d)    z Małej Piotrówki        - 7

 

- godzina rozpoczęcia zajęć  - 7:45

- godziny odwozu                   - 12:30, 13:20, 14:20, 15:20

 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemilelnicy w roku szkolnym 2010-2011 będzie dojeżdżać 74 uczniów, z tego:

a)    z Centawy                   - 27

b)    z Gąsiorowic               - 41

c)    z Gajdowego               - 6

 

- godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00

- godziny odwozu                   - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30

 

Do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy w roku szkolnym 2010-2011 będzie dojeżdżać 115 uczniów, z tego:

a)    z Centawy                   -8

b)    z Gąsiorowic               - 26

c)    z Wierchlesia              - 11

d)    z Piotrówki                  - 29

e)    z Gajdowego               - 2

f)     z Łazisk                       - 17

g)    z Barutu                      - 22

 

- godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00

- godziny odwozu                   - 11:50, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30

 

 

Przez większość dni tygodnia przejazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Jemielnicy i do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy są łączone.

 

Trasy przejazdu autobusów:

Łaziska-PSP Piotrówka, Barut-PSP Piotrówka, Wierchlesie-PSP Piotrówka, Mała Piotrówka-PSP Piotrówka, Centawa-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Gąsiorowice-PSP i Gimnazjum Jemielnica, Wierchlesie- Gimnazjum Jemielnica, Piotrówka- Gimnazjum Jemielnica, Łaziska- Gimnazjum Jemielnica, Gajdowe-PSP, Barut-Gimnazjum Jemielnica.

 

Wspólny Słownik Zamówień:
60113100-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Rok szkolny 2010/2011 w dni zajęć szkolnych.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą

3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010- 07-14 - do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, pokój nr 4 - sekretariat

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010- 07-14 - o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, sala konferencyjna

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-08-12.

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 2010-07-05, pod numerem 195958-2010.

 

 

 

Wersja XML