Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa drogi do obiektu Oswald Arena

Jemielnica, 28-06-2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      PZP 341/5/10

Nazwa zadania:     Budowa drogi do obiektu Oswald Arena

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:             Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego:               Strzelecka 67

Kod Miejscowość:                       47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 463 23 67

Faks:                                           77 463 23 88

adres strony internetowej:           www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej:       ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

-        mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o gł. 33,0 cm,

-        mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne,

-        wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 31,5 – 63,0 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm,

-        wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego 0,0 – 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

-        skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,5 kg/m2,

-        wykonanie dolnej warstwy nawierzchni – warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm,

-        wykonanie górnej warstwy nawierzchni – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm,

-        formowanie poboczy z gruntu rodzimego (humus/), wraz z profilowaniem i zagęszczaniem ,

-        roboty wykończeniowe – wywóz nadmiaru ziemi.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45113000-2    Roboty na placu budowy.

45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg.

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Etap I – 1 miesiąc od daty podpisania umowy,

                                                            Etap II – do dnia 30 listopada 2010 r.

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 184722-2010. Data zamieszczenia 28-06-2010 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 14-07-2010 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 14-07-2010 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                       

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2. SIWZ.pdf

RAR3. Projekt, przedmiar , SST - Załącznik nr 1.rar

PDF4. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDF5. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDF6. Oświadczewnie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDF7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDF8. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDF9. Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDF10. Oświadczenie że osoby, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDF11. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

Wersja XML