Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jemielnicy w ciągu ul. Tulipanowej.

Jemielnica, 06-08-2010 r.

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      PZP 341/8/10

Nazwa zadania:     Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jemielnicy w ciągu ul. Tulipanowej.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 

Nazwa zamawiającego:              Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego:               Strzelecka 67
Kod Miejscowość:                       47-133 Jemielnica
Telefon:                                       77 463 23 67
Faks:                                           77 463 23 88
adres strony internetowej:           www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej:       ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30
 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej PP o średnicy zewnętrznej 200mm na długości 246m.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do       odprowadzania ścieków.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 240682-2010. Data zamieszczenia 06-08-2010 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 
 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 
 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
CENA
100,00%

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 23-08-2010 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 
Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat
 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 23-08-2010 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 
Gmina Jemielnica
Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA
                       

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

PDF1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2.SIWZ.pdf

ZIP3. Projekt, przedmiar SST - załącznik nr 1.zip

PDF4. Formularz ofertowy - Zalacznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDF5. Wzor umowy - Zalacznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDF6. Oswiadczewnie o spelniniau warunkow udzialu w postepowaniu - Zalacznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDF7. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Zalacznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDF8. Wykaz osob do kontaktow z Zamawiajacym - Zalacznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDF9. Wykaz osob i podmiotow ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia - Zalacznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDF10. Oswiadczenie ze osoby, posiadaja wymagane uprawnienia zalacznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDF11. Wykaz robot budowlanych - Zalacznik nr 9 do SIWZ.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML