Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamóweiniu publicznym - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna

 

Ogłoszenie o zamóweiniu publicznym - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna

 

Jemielnica, 25-03-2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:       PZP 341/3/10

Nazwa zadania:      Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego                Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                 Strzelecka 67

Kod Miejscowość                         47-133 Jemielnica

Telefon:                                          77 463 23 67

Faks:                                              77 463 23 88

adres strony internetowej             www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej         ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                  7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej (kanały grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownia sieciowa PS2) – ulice:

-       boczne Marka Prawego

-       ul. Strzelecka (podłączona do M. Prawego i Chłopickiego)

-       ul. Jakuba Kani

-       ul. Nowe Osiedle

-       ul. Chłopickiego (PS2)

-       ul. Żółkiewskiego

-       ul. Boczna

Długość sieci Ø 200PP                                  2596,5 m

Długość sieci tłocznej                                       464,0 m

Długość przyłączy Ø 160PP                             600,7 m

Ilość przyłączy                                                      115 szt

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną i opracowaniami towarzyszącymi stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ÷ 2013.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do doprowadzania ścieków

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i nie później niż 30-11-2010

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 66385 - 2010. Data zamieszczenia 25-03-2010 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.    udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2.    Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.    Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4.    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 135 000,00 zł, słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 13-04-2010 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 13-04-2010 r, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                       

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

      Joachim Jelito

Wójt Gminy Jemielnica

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

RARZałacznik nr 1 - Przedmiar dokumentacja techniczna i specyfikacje wykonania i odbioru robót.part1.rar

RARZałacznik nr 1 - Przedmiar dokumentacja techniczna i specyfikacje wykonania i odbioru robót.part2.rar

RARZałacznik nr 1 - Przedmiar dokumentacja techniczna i specyfikacje wykonania i odbioru robót.part3.rar

RARZałacznik nr 1 - Przedmiar dokumentacja techniczna i specyfikacje wykonania i odbioru robót.part4.rar

RARZałacznik nr 1 - Przedmiar dokumentacja techniczna i specyfikacje wykonania i odbioru robót.part5.rar

PDFZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy 1.pdf

PDFZałącznik nr 3 - .wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 - oświadczewnie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.pdf

PDFZałącznik nr 6 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.pdf

PDFZałącznik nr 7 - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.pdf

PDFZałącznik nr 8 - nformacje nt przeciętnej liczby zatrudnienia i liczebności personelu kierowniczego.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 10 - oświadczenie że osoby, które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.pdf

PDFZałącznik nr 11 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzen technicznych.pdf

PDFZałącznik nr 12 - wykaz robót budowlanych.pdf

PDFZałącznik nr 13 - Harmonogram realizacji projektu.pdf

PDFZałącznik nr 14 - UCHWAŁA NR XVII.100.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 kwietnia 2004 r.pdf

 

Wersja XML