Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

 

 

PZP 341/3/10                                                                                                                 Jemielnica, 25-03-2010

 

Wykonawcy – wszyscy

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które napłynęły do Zamawiającego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica 

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie treści punktu G.1) SIWZ, w którym żąda się do Wykonawcy złożenia warz z ofertą atestów, certyfikatów na materiały, technologie i sprzęt, które będą zastosowane w trakcie wykonywanych robót. W chwili składania oferty nie jest możliwe przedstawienie atestów na wszystkie mające być użyte materiały.

Producenci materiałów budowlanych dają atesty w momencie ich zakupu, wcześniej udostępniają je jedynie do wglądu. Ponieważ żądanie zawarte w omawianym punkcie SIWZ jest nie do spełnienia wnosimy o wykreślenie punktu G ppkt 6.1) ze SWIZ.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający zażądał załączenia do oferty atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów jakości itp. dotyczących uwzględnionych w ofercie materiałów, sprzętu, technologii w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i materiały odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.

Zamawiający podkreśla, że katalog wymienionych w punkcie G dokumentów jest katalogiem otwartym, co oznacza, że na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Wykonawca do oferty może załączyć inne dokumenty, np. certyfikaty ISO, TUV itp.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego, producenci materiałów i sprzętu budowlanego bez problemów udostępniają dotyczące produkowanych bądź sprzedawanych wyrobów atesty, certyfikaty itp. i w związku z  tym wniosek Wykonawcy nie może zostać uwzględniony.

 

 

Joachim Jelito

 

Wójt Gminy Jemielnica

PDFWyjaśnienia treści SIWZ do przetargu Zagospodarowanie stawów 1.pdf

 

 

 

 

Wersja XML