Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamóweiniu publicznym - Renowacja płyty boiska sportowego przy PG w Jemielnicy

Jemielnica, 23-03-2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      PZP 341/2/10

Nazwa zadania:     Renowacja płyty boiska sportowego przy PG w Jemielnicy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego                Strzelecka 67

Kod Miejscowość                        47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 463 23 67

Faks:                                           77 463 23 88

adres strony internetowej            www.bip.jemielnica.pl

adres poczty elektronicznej        ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające między innymi na:

-        Remoncie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

-        Remoncie nawierzchni utwardzonych (chodniki),

-        Remoncie ogrodzenia (piłko chwytów),

-        Dostawie i montażu wyposażenia boisk:

§  Bramki do piłki ręcznej,

§  Słupki i siatki do piłki siatkowej,

§  Zestaw do koszykówki,

§  Kosze na śmieci.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45111000-8          Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112720-8          Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1          Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

55236100-1          Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45262350-9          Betonowanie bez zbrojenia

45342000-6          Wznoszenie ogrodzeń

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31-05-2010 r.

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 81628-2010. Data zamieszczenia 23-03-2010 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 08-04-2010 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 08-04-2010 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                       

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

                       Wójt Gminy Jemielnica

                                         Joachim Jelito

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

RARProjekt, SST, Przedmiar - Załącznik nr 1 do SIWZ.part1.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar - Załącznik nr 1 do SIWZ.part2.rar

PDFFormularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFWzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFOświadczewnie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDFWykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDFInformacje nt przeciętnej liczby zatrudnienia i liczebności personelu kierowniczego - Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDFWykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 10 do SIWZ.pdf

PDFWykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf

PDFWykaz robót budowlanych - Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf

Wersja XML