Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

Jemielnica, dn. 15-03-2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:      PZP 341/1/10

Nazwa zadania:     Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:              Gmina Jemielnica

Adres zamawiającego:               Strzelecka 67

Kod Miejscowość:                       47-133 Jemielnica

Telefon:                                       77 463 23 67

Faks:                                           77 463 23 88

Adres strony internetowej:          www.bip.jemielnica.pl

Adres poczty elektronicznej:       ug@jemielnica.pl

Godziny urzędowania:                7:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, Budynek nr 1, pok. nr 7). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające między innymi na:

-        Odbudowie stawu "Klasztorny",

-        Odbudowie stawu "Górny",

-        Regulacji - odbudowie rzeki,

-        Modernizacji istniejących budowli hydrotechnicznych,

-        Budowie nowych budowli hydrotechnicznych,

-        Budowie ciągów komunikacyjnych,

-        Budowie elementów małej architektury,

-        Budowie oświetlenia i iluminacji,

-        Sadzeniu zieleni.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45111100-9      Roboty w zakresie burzenia

45111200-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1      Budowa obiektów inżynierii wodnej

45246000-3      Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45242000-5      Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45233123-7      Drogi podrzędne

45112720-8      Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112711-2      Roboty w zakresie kształtowania parków

45112710-5      Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45316000-5      Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i nie później niż do 31-05-2011 r.

 

VII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 56255-2010. Data zamieszczenia 15-03-2010 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 56291-2010. Data zamieszczenia 15-03-2010 r.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 1. udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#82

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100,00%

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 31-03-2010 r., do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 31-03-2010 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Jemielnica

Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

Budynek nr 2, SALA KONFERENCYJNA

                       

XIII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

  

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

                  Wójt Gminy Jemielnica

                                   Joachim Jelito

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part01.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part02.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part03.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part04.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part05.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part06.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part07.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part08.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part09.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part10.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part11.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part12.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part13.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part14.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part15.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part16.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part17.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part18.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part19.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part20.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part21.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part22.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part23.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part24.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part25.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part26.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part27.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part28.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part29.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part30.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part31.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part32.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part33.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part34.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part35.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part36.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part37.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part38.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part39.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part40.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part41.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part42.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part43.rar

RARProjekt, SST, Przedmiar, Decyzje - Załącznik nr 1 do SIWZ.part44.rar

PDFFormularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFWzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie o spełniniau warunków udziału w postepowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDFWykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDFInformacje nt przecietnej liczby zatrudnienia i liczebności personelu kierowniczego - Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDFWykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

PDFOświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf

PDFWykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf

PDFWykaz robót budowlanych - Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf

PDFHarmonogram realizacji projektu - Załącznik nr 13 do SIWZ.pdf

PDFUCHWAŁA NR XVII.100.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 kwietnia 2004 r. - Załącznik nr 14 do SIWZ.pdf

 

 

 

Wersja XML