Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu: Remont drogi gminnej nr 10540 O ul. Nowa Kolonia

 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu: Remont drogi gminnej nr 10540 O ul. Nowa Kolonia
 
 
PZP 341/6/09
Jemielnica, 25-09-2009
 
Wykonawcy – wszyscy
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które napłynęły do Zamawiającego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: Remont drogi gminnej nr 105540 O, ul. Nowa Kolonia w miejscowości Jemielnica - km 0+000 do km 0+355.

 
Pytanie 1:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i w której pozycji przedmiaru robót należy je uwzględnić?

 
Odpowiedź:

Urząd Gminy Jemielnica odstępuje od pobrania opłaty za zajęcie pasa drogowego dla w/w zadania.

 
Pytanie 2:

Zamawiający w przedmiarze robót przyjął wywóz frezowin (155,14m3) oraz ziemi z korytowania na odległość 2 km a nie przyjął kosztów ich składowania. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania odległe 2 km od miejsca budowy, w którym nie będzie kosztów składowania?

 
Odpowiedź:

Inwestor wskaże miejsce odwozu i składowania materiałów pochodzących z frezowania nawierzchni oraz korytowania odległe do 2,0 km od miejsca budowy.

 
Pytanie 3:

Dlaczego w poz. 63 i 64 przedmiaru robót dotyczącej wywozu ziemi (nadmiar ziemi z korytowania i odwodnienia) nie uwzględniono ilości ziemi powstałej z rowków pod krawężniki drogowe (poz. 24÷25÷26) w ilości: 91,50x0,4x0,1+71,0x0,4x0,35+44,7x0,4x0,25=18,07m3

 
Odpowiedź:

W przedmiarze robót dotyczących wywozu nadmiaru ziemi (poz. 63 i 64) nie zostały ujęte ilości pochodzące z wykonania rowków pod krawężniki o objętości 18,07 m3 – nie wpłynie to jednak na ogólny koszt inwestycji z uwagi na relatywnie małą ilość i koszt. Zasadnym jest jednak ujęcie tej ilości ziemi do odwozu w kosztorysie ofertowym.

 
Pytanie 4:

Dlaczego w poz. 60, 61 oraz 62 przedmiaru robót dotyczącej wywozu gruzu betonowego nie uwzględniono ilości gruzu betonowego powstałego z rozebrania nawierzchni z kostki betonowej gr. 10cm (poz. 8 przedmiaru) w ilości: 6,8x0,10=0,68m3

 
Odpowiedź:

Nie uwzględniono w poz. 60, 61 i 62 przedmiaru robót wywozu gruzu gr. 10 cm (poz. 8), gdyż kostkę z rozbiórki należy przekazać właścicielowi.

 
 
Wójt
Joachim Jelito
 
Otrzymują:

1.     wykonawcy – wszyscy,

2.     a/a.

 

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

Wersja XML