Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne

 

PZP 341/7/09
Jemielnica, 2009-09-09
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PZP 341/7/09.

Nazwa zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.               Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
www.bip.jemielnica.pl
ug@jemielnica.pl
7:30 ÷ 15:30
 

II.             Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl
 

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, Budynek Nr 1 pokój nr 7.

 

IV.           Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 34, dz. nr 242.

Zakres robót obejmuje:

-      rozbiórka ścianek działowych,

-      przebicie nowych otworów drzwiowych i zamurowanie części istniejących,
-      powiększenie jednego okna,

-      budowa nowych ścian wewnętrznych nośnych i działowych – murowanych z bloczków ceramicznych,

-      wymiana tynków wewnętrznych i posadzek,

-      wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-      wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,

-      wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z rozdziałem na dwa odrębne obiegi z podlicznikami do pomiaru zużycia wody,

-      przebudowa w niezbędnym zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

-      roboty okładzinowe i malarskie,
-      biały montaż osprzętu wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego.
 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków

V.            Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 

VI.           Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 312648 – 2009 dnia 09-09-2009 r.

 

VII.          Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

 

VIII.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

-     Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o zakresie zgodnym z charakterystyką robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Uprawnienia budowlane kierownika budowy wykonawca załączy do oferty,

-     Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca załączy do oferty wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

-     Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wykonawca załączy do oferty informację banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy minimum w wysokości równej oferowanej cenie za wykonanie zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-     Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa Zamówień Publicznych - z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

-     nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

-     podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

-     wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

-     złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

-     nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych,

-     nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,

-     nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3.      Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

-     jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

-     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

-     została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

-     zawiera błędy w obliczeniu ceny,

-     wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

-     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.      Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

IX.           Informacja na temat wadium:

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 

X.            Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100%

XI.           Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-01 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Budynek nr 1 pokój nr 4 (Sekretariat Urzędu Gminy)

 

XII.          Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-01, o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Budynek nr 2 Sala konferencyjna

                       
 

XIII.        Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-31

                          
XIV.       Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 

XV.         Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
 

XVI.       Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVII.      Przewidywane zamówienia uzupełniające:
 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 
 
 
 
 
 
 
Joachim Jelito
 
Wójt Gminy Jemielnica
 
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne.pdf

 

PDFSIWZ - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji na dwa mieszkania komunalne.pdf

 

RARZałącznik nr 1 - PROJEKT+PRZEDMIAR+SST.rar

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykaz osób i podmiotów które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf

 

 

 

 

Wersja XML