Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 105540 O, ul. Nowa Kolonia w miejscowości Jemielnica - km 0+000 do km 0+355

PZP 341/6/09
Jemielnica, 2009-09-09
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/6/09. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 105540 O, ul. Nowa Kolonia w miejscowości Jemielnica - km 0+000 do km 0+355.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Gmina Jemielnica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.           Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
www.bip.jemielnica.pl
ug@jemielnica.pl
7:30 ÷ 15:30
 

II.          Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III.         Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.jemielnica.pl
 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 Budynek Nr 1 pokój nr 7.

 

IV.        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi gminnej nr 105540 O w ciągu ul. Nowa Kolonia w miejscowości Jemielnica w km 0+000 do km 0+355 polegający na wymianie nawierzchni jezdni, wymianie istniejących zjazdów, remoncie istniejącego odwodnienia, regulacji infrastruktury obcej (studnie kanalizacyjne i zawory przyłączeń kanalizacyjnych).

Zakres robót:

a)    Przewiduje się następujący zakres wykonania konstrukcji nawierzchni :

-       górna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu,

-       skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,5 l/m2 .

-       warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu,

-       warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu.

b) Poszczególne warstwy po rozłożeniu powinny być zagęszczone przejściami walca statycznego gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.

c) Zagęszczenie nawierzchni o spadku poprzecznym dwustronnym powinno rozpocząć się od jej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się na siebie , w kierunku osi jezdni.

      Parametry techniczne docelowe drogi:

-       przekrój jezdni dwustronny o spadkach 2,0%

-       szerokość jezdni – 5,00 m, na łuku poziomym 5,50 m, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową – 6,0 m,

-       pobocza /opaska/ – 2 x 0,50 m,

-       korona drogi – 6,00 m,

-       szybkość projektowa – 30 km/h

-       nawierzchnia – dwuwarstwowa, bitumiczna z asfaltobetonu.

 

Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 
Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 Roboty drogowe

V.         Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI.        Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 312638 - 2009 dnia 09-09-2009 r.

 

VII.   Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

VIII.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 
 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

-       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o zakresie zgodnym z charakterystyką robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Uprawnienia budowlane kierownika budowy wykonawca załączy do oferty,

-       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca załączy do oferty wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

-       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wykonawca załączy do oferty informację banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy minimum w wysokości równej oferowanej cenie za wykonanie zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa Zamówień Publicznych - z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

 1. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

-       nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

-       podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

-       wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

-       złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

-       nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych,

-       nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,

-       nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

-       jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

-       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-       zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

-       została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

-       zawiera błędy w obliczeniu ceny,

-       wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

-       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 

IX.        Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X.         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga
Cena
100%
 

XI.        Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-01 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Budynek nr 1 pokój nr 4 (Sekretariat Urzędu Gminy)

XII.      Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-01, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Budynek nr 2 Sala konferencyjna

                        

XIII.     Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-31

                          

XIV.    Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 

XV.     Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
 

XVI.    Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
  

XVII.   Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 
 
 
 
 
 
 
Joachim Jelito
 
Wójt Gminy Jemielnica
 
PDFOgłoszenie o przetargu - remont drogi gminnej ul. Nowa Kolonia.pdf

 

PDFSIWZ - Remont drogi gminnej ul. Nowa Kolonia.pdf

 

RARZałącznik nr 1 - Projekt, Przedmiar, Specyfikacje.rar

 

PDFZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf

 

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

 

PDFZałącznik nr 5 - wykaz osób i podmiotów które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

 

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne.pdf

 

PDFZałącznik nr 7 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym.pdf

 

 

Wersja XML