Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul. Cichej.

UWAGA ! Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul.  Cichej”.

 

 

PZP 341/5/08

Jemielnica, 21-10-2008

 

 

Wykonawcy – wszyscy

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z dnia 20 listopada 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które napłynęły do Zamawiającego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot postępowania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości V etap - podetap VA: odcinek sieci w ul.  Cichej”.

 

Pytanie 1:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu pn. jw. zwracamy się z prośbą o dostarczenie brakującej 7 strony przedmiaru (poz 43-49). W przedmiarze załączona jest 2 razy strona 8, oraz o wyjaśnienie czy przedmiar jest kompletny, gdyż zawiera on numerację strona x/47, a tych stron jest tylko 11.

 

Odpowiedź:

W związku z oczywistą omyłką polegającą na dwukrotnym zeskanowaniu strony nr 8 zamiast str nr 7 i 8 przedmiaru robót stanowiącego część załącznika nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną), oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wprowadził zmianę poprzez dodanie zeskanowanej brakującej 7 strony do obecnego przedmiaru. Informacja o przedmiotowej zmianie została zamieszczona na stronie www.bip.jemielnica.pl w dniu 20-10-2008 r.

W związku z przedmiotową zmianą treści SIWZ i w oparciu o art. 38 ust 6 Ustawy PZP, Zamawiający przedłużył także termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 27-10-2008 do godz. 13:00 i poinformował, że oferty zostaną otwarte w  dnia 27-10-2008, o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica, budynek nr 2 sala konferencyjna.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zawierający 11 stron przedmiar jest kompletny ponieważ stanowi część kosztorysu inwestorskiego obejmującego 47 stron.

 

Pytanie 2:

Czy konieczne jest załączenie do oferty załącznika nr 1 zgodnie z wymogiem pkt. VI.A.4 – „załączniki wymienione w pkt XIX SIWZ”?

 

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna wraz przedmiarem i specyfikacją techniczną pełni rolę opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami art. 31 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym jego załączanie do oferty nie jest konieczne.

 

Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

 

Wersja XML