Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie protestu - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA

 

47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67

 

tel. 0-77  463-23-22  fax  0-77  463-23-88

 

e-mail  ug@jemielnica

 

 

 

PZP 341/03/08/P                                                               Jemielnica 24-07-2008 r.

 

 

 

Wykonawcy:

 

wszyscy

 

 

 

 

 

Dotyczy:   protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

publicznego na remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

 

 

 

W związku z protestem złożonym w dniu 11-07-2008 r. przez firmę Zakład Malarsko-Tapeciarski Suhs Franciszek 47-133 Jemielnica ul. Korfantego 34 przedstawiciel Zamawiającego, na podstawie art. 183 ust. 1, w związku z art. 180 ust 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że protest został odrzucony ze względu na fakt, że wniesiono go po terminie.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W dniu 11-07-2008 r. pan Franciszek Suhs w Urzędzie Gminy Jemielnica złożył protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, zarzucając Zamawiającemu jego błędne zredagowanie poprzez zamieszczenie w treści zapisów odnoszących się do wykluczenia z postępowania wykonawców niezaproszonych do składania ofert. Zdaniem p. Suhsa zapraszanie do składania ofert ma miejsce w przypadku prowadzenia postępowania w trybie innym niż przetarg nieograniczony. W związku z tym zamieszczanie w treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zapisów odnoszących się do wykluczenia z postępowania wykonawców niezaproszonych do składania ofert protestujący uznaje za niedopuszczalne. Protestujący poinformował przedstawiciela Zamawiającego, że protest niniejszy został wysłany również do Urzędu Zamówień Publicznych i zażądał aby przedstawiciel Zamawiającego przekazał Urzędowi Zamówień Publicznych jego rozpatrzenie.

 

Zgodnie z art. 40 ust 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie przedstawiciela Zamawiającego i na jego stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-06-2008. Przedmiotowy protest został wniesiony w dniu 11-07-2008 a więc w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 180 ust. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy protest odrzucić.

 

 

 

POUCZENIE

 

 

 

W związku z 184 ust 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcy nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Zgodnie z art. 183 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

 

W związku z powyższym przedstawiciel Zamawiającego informuje, że niniejsze rozstrzygnięcie nie zostanie wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

Joachim Jelito

 

 

Wójt Gminy Jemielnica
 
PDFRozstrzygnięcie protestu - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce.pdf

 

 

 

 

Wersja XML