Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protest - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP 341/03/08. Nazwa zadania:  Remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przedstawiciel Zamawiającego informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wniesiony protest dotyczący treści ogłoszenia.

   

Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.

 

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie Art. 181. ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

 

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 Prawa zamówień publicznych.

 

Załącznik: kopia protestu z dnia 2008-07-11

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA


Joachim Jelito

Przedstawiciel Zamawiającego

 

 

 

 

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

 

PDFZawiadomienie o wniesionym proteście - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce.pdf

PDFProtest - remont budynku nr 2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce.pdf


 

Wersja XML