Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica - Młodszy referent ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów i Podatków

 WÓJT GMINY JEMIELNICA 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 

STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY JEMIELNICA 

 

Młodszy referent ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów i Podatków

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)     jest obywatelem polskim ( na stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) 

b)     ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 

c)     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku 

2. Wymagania dodatkowe:  

a)     wymogi kwalifikacyjne – wykształcenie co najmniej średnie 

b)     wymagany profil – ogólny lub zawodowy (preferowane kierunki ekonomiczne lub inne o specjalności finanse lub rachunkowość)  

c)     doświadczenie zawodowe – mile widziane  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1.   

Wymiar podatków wraz z bieżącą aktualizacją oraz przygotowaniem decyzji podatkowych.

2.   

Prowadzenie kart gospodarstw i kart nieruchomości.

3.   

Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, bieżące uzgadnianie z księgowością podatkową.

4.   

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

5.   

Przygotowywanie decyzji w zakresie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach.

6.   

Kontrola deklaracji i informacji podatkowych.

7.   

Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

8.   

Rozliczanie inkasentów dotyczących opłat targowych.

9.   

Bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawnych.

10.  

Pełnienie obowiązków kasjera podczas jego nieobecności.

11.  

Archiwizacja dokumentów zgodna z zakresem obowiązków.

12.  

Prowadzenie kontroli podatkowych na terenie Gminy oraz dokonywanie czynności sprawdzających ze stanem ewidencji.

13.  

Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników posiadających powyżej 1 ha gruntów.

 
 

4. Informacje dodatkowe: 

a)     osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

b)     Wójt Gminy może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków, szczegóły określa zarządzenie Wójta Gminy Jemielnica w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.  

5. Wymagane dokumenty: 

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys (CV), 

c)     kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat takimi dokumentami dysponuje 

d)     kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, jeżeli kandydat takimi dokumentami dysponuje

f)      oryginał kwestionariusza osobowego osób ubiegających się o zatrudnienie,

g)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy przedkłada zaświadczenie z Centralnego Rejestru Skazanych),

h)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

i)       oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”      

Uwaga dokumenty, o których mowa w pkt. a, b, f, g, h oraz i należy podpisać własnoręcznym podpisem.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

„Nabór na stanowisko – młodszego referenta ds. wymiaru podatków
w Referacie Finansów i Podatków
należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica lub przesłać na adres Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47–133 Jemielnica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres: ug@jemielnica.pl w terminie do dnia 11 czerwca 2012 r.  decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Jemielnica. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego.

  

Jemielnica, dnia 2012-05-23


PDFOgłoszenie o naborze.pdf

PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica.pdf

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdfPodmiot udostępniający: Urząd Gminy Jemielnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Jelito
Data wytworzenia: 23-05-2012 r.

 

Wersja XML